Diverse

Anexa 9 privind menţiunile existente pe marginea actelor de stare civilă

Anexa 9 oferă informaţii cu privire la menţiunile existente pe marginea actelor de stare civilă.

ACTE NECESARE 
Certificat naştere şi copie xerox;
Act identitate şi copie xerox;
Sentinţă divorţ, definitivă şi irevocabilă şi copie xerox, dacă este cazul;
Taxa de procesare dosar 10 lei, achitată la Casieria Primăriei.

În cazul în care titularul nu se poate prezenta
• Procură specială în care să fie precizată expres întinderea mandatului;
• Copie act identitate mandatar.

Divorţ pe cale administrativă

Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat:

- de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie

sau

- de pe raza ultimei locuinţe comune

În cererea de divorţ soţii declară pe proprie răspundere că:

a. sunt de acord cu desfacerea căsătoriei;

b. nu au copii minori născuţi din căsătorie sau adoptaţi;

c. niciunul dintre soţi nu este pus sub interdicţie;

d. nu au mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei;

e. adresa ultimei locuinţe comune;

f. numele pe care fiecare sau, după caz, numai unul dintre aceştia urmează să-l poarte după desfacerea căsătoriei.

Actele necesare pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă 
Dosarul de divorţ va cuprinde: 
- certificatul de naştere, al soţului, respectiv soţiei – în original şi copie;

Anexa 24 - Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale

Succesiunea se deschide la ultimul domiciliu al defunctului.

Moştenitorul/împuternicitul trebuie să cunoască numele, prenumele şi adresa tuturor moştenitorilor, precum şi bunurile care aparţin defunctului (conţinutul masei succesorale).

ACTE NECESARE

- Certificat deces în original şi copie xerox;

- Act identitate declarant (moştenitor direct) şi copie xerox;

- Testament şi copie xerox (dacă este cazul);

- Taxa de  10 lei, achitată la casieria Primăriei.

În cazul în care persoana îndreptăţită nu se poate prezenta

-  Procură specială;

-  Act identitate împuternicit şi copie xerox .

- certificat de căsătorie – în original şi copie;

- actul de identitate (buletinul / cartea / cartea provizorie de identitate) - în original şi copie;

- taxa de divorţ administrativ - 500 lei

Livret de familie

ACTE NECESARE

  • Certificat căsătorie / naştere mamă / tată, după caz şi copie xerox;
  • Acte identitate soţi / părinte, după caz şi copie xerox;
  • Certificat /e naştere copil/copii şi copie xerox;
  • Sentinţă desfacere căsătorie, definitivă şi irevocabilă şi copie xerox, dacă este cazul;
  • Certificat deces soţ / soţie şi copie xerox, dacă este cazul;
  • Documente care să ateste modificarea relaţiilor de autoritate parentală, plasament familial sau încredinţare, după caz şi copie xerox;

* Procură specială, copie act identitate mandatar şi copie xerox, dacă este cazul.