Căsătorii

 Căsătoria se  încheie la sediul Primăriei dacă cel puţin unul dintre soţi are domiciliul stabil sau reşedinţa în comuna Voinești. Nu se oficiază căsătorii în afara sediului (la biserică, în parc sau alte locaţii).
Înainte de depunerea dosarului de căsătorie vă rugăm să verificaţi concordanţa între datele  înscrise în certificatul de naştere şi actul de identitate (nume, prenume, CNP, etc). Dacă sunt constatate erori între acte este necesar să vă prezentaţi din timp pentru clarificare.
- Actele pentru încheierea căsătoriei se depun cu 10 zile calendaristice înainte, termen în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

Certificatul medical prenupţial (privind starea sănătăţii) este valabil 14 zile de la data emiterii până la data căsătoriei şi trebuie să conţină parafa şi semnătura medicului şi menţiunea expresă SE POATE CĂSĂTORI. Nu se admit certificate cu modificări sau ştersături.
Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria unde urmează a se încheia căsătoria.
* Dacă unul dintre viitorii soţi nu se află în unitatea administrativ-teritorială unde urmează a se încheia căsătoria, el poate face declaraţia de căsătorie la primăria unităţii administrativ-teritoriale unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, care o transmite în termen de 48 de ore primăriei unde urmează  a se încheia căsătoria.
- În declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor menţiona regimul matrimonial ales, ei pot opta între:
1. Regimul comunităţii legale 
2. Regimul separaţiei de bunuri 
3. Regimul comunităţii convenţionale     

     În situaţia în care viitorii soţi stabilesc un alt regim matrimonial decît cel al comunităţii legale aceştia vor prezenta convenţia matrimonială autentificată de către un notar public.

La data oficierii, viitorii soţi şi martorii desemnaţi au obligaţia de a prezenta actul de identitate original şi valabil, NU copie xerox, permis auto, paşaport, etc.
- Actul de căsătorie se semnează în clar de către soţi, cu numele de familie pe care au convenit să îl poarte în timpul căsătoriei, de cei doi martori şi de către ofiţerul de stare civilă.

- La oficierea căsătoriei actul de identitate al soţului care îşi schimbă numele va fi invalidat  urmând a fi preschimbat în termen de 15 zile. Celor care doresc să călătorească în străinătate imediat după oficierea căsătoriei şi au actul de identitate invalidat le recomandăm să solicite informaţii suplimentare de la instituţiile abilitate.
- Taxă de căsătorie în zilele nelucrătoare:  74 lei pentru ziua de sâmbătă / 194 lei pentru ziua de duminică se achită la casieria din incinta primăriei.
Nu se percepe  taxă pentru oficierea căsătoriei în zilele lucrătoare.

 

Eliberarea, la cerere, a certificatului de căsătorie

Certificatele de stare civilă se eliberează persoanelor îndreptăţite, odată cu întocmirea unui act în registrele de stare civilă – de căsătorie – sau ulterior, pe baza cererii depuse de titular sau de alte persoane îndreptăţite.

Prin alte persoane îndreptăţite – în înţelesul legii, sunt asimilaţi:

• reprezentanţii legali
Solicitarea eliberării certificatelor se poate face:
1. la primăria care are în păstrare registrele în care au fost înregistrate actele;
2. la primăria locului de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului.

ACTE NECESARE

Cerere tip
Act identitate titular sau persoana împuternicită, original şi copie xerox 
Taxa de 8 lei.
În cazul în care titularul nu se poate prezenta este necesară obţinerea certificatului se poate face prin  Procură specială autentificată de către un notar public în care se va menţiona expres ,,pentru obţinerea certificatului de naştere/căsătorie/deces (după caz) de la starea civilă
În cazul cetăţenilor aflaţi în străinătate, duplicatul poate fi obţinut de o altă persoană împuternicită prin procură specială notarială apostilată cf Convenţiei de la Haga (în cazul ţărilor semnatare ale acestei convenţii) sau procură specială consulară(eliberată de Ambasada sau Consulatul României din ţara respectivă), în care se va menţiona expres ,,pentru obţinerea certificatului de naştere/căsătorie/deces (după caz) de la starea civilă”