Nașteri

Declararea naşterii se face în termen de  15 zile pentru copilul născut viu.
În cazul copiilor care au împlinit vârsta de 1 an se procedează la înregistrarea tardivă a naşterii în baza :
 - hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile;
 - acte identitate părinţi;
 - certificat căsătorie părinţi (după caz);
 - certificat naştere mamă ( în cazul când nu este căsătorită).
 

ACTE NECESARE
1. certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul / ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului; 
2. actul de identitate al părinţilor şi/sau al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de unul din părinţi, original şi copie xerox; 
3. certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi copie xerox, dacă sunt căsătoriţi, iar dacă aceştia poartă nume de familie diferit, declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul; 
4. declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea sau la notarul public, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei; în cazul tatălui minor acesta trebuie să fie  asistat de reprezentantul legal.
 

În cazul în care unul dintre părinţi este cetăţean străin, mai sunt necesare următoarele acte:
a) paşaportul părintelui cetăţean străin, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original şi în copie xerox, şi traducerea legalizată a filei care conţine datele de identificare; 
b) certificatul de căsătorie al părinţilor copilului şi traducerea legalizată a acestuia, dacă părinţii sunt căsătoriţi; originalul certificatului şi traducerea acestuia vor fi apostilate/supralegalizate  
c) Declaraţie:
-  cu privire la naţionalitatea şi domiciliul cetăţeanului străin, naţionalitatea şi domiciliul copilului;
- de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei şi de încuviinţare a purtării numelui tatălui / mamei, dacă este cazul;

Eliberarea, la cerere, a certificatelor de nastere(Duplicat)

Certificatele de stare civilă se eliberează persoanelor îndreptăţite, odată cu întocmirea unui act în registrele de stare civilă – de naştere – sau ulterior, pe baza cererii depuse de titular sau de alte persoane îndreptăţite.

Prin alte persoane îndreptăţite – în înţelesul legii, sunt asimilaţi:

• părinţii copilului în vârstă de până la 14 ani
• reprezentanţii legali
Solicitarea eliberării certificatelor de stare civilă se poate face:

1. la primăria care are în păstrare registrele în care au fost înregistrate actele;

2. la primăria locului de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului.

ACTE NECESARE

Cerere tip
Act identitate titular sau persoana împuternicită, original şi copie xerox 
Taxa de 8 lei achitată la Casieria Primăriei
În cazul în care titularul nu se poate prezenta este necesară obţinerea certificatului se poate face prin  Procură specialăautentificată de către un notar public în care se va menţiona expres ,,pentru obţinerea certificatului de naştere/căsătorie/deces (după caz) de la starea civilă.
În cazul cetăţenilor aflaţi în străinătate, duplicatul poate fi obţinut de o altă persoană împuternicită prin procură specială notarială apostilată cf Convenţiei de la Haga (în cazul ţărilor semnatare ale acestei convenţii) sau procură specială consulară(eliberată de Ambasada sau Consulatul României din ţara respectivă), în care se va menţiona expres ,,pentru obţinerea certificatului de naştere/căsătorie/deces (după caz) de la starea civilă”