Anunt concurs post psihopedagog 12.05.2017

ANUNȚ POST CONTRACTUAL VACANT din data de 12.05.2017
Primăria Comunei Voinești, cu sediul în localitatea Voinești, strada Principală, nr. FN, județul Iași, organizează concurs, în temeiul HG 286/2011 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de:
1. Psihopedagog, Studii S în domeniul Psihologie și Stiințe ale Educației, Specializarea Psihopedagogie specială sau Psihologie, la Centrul de zi pentru copii “Ioanid Romanescu”, Voinești, nu necesită vechime;
Concursul se va desfășura conform calendarului următor:
• Proba scrisă va avea loc în data de 12.05.2017 ora 10.00 la sediul Primăriei Voinești.
• Proba interviu, la o dată comunicată ulterior.
Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) Să aibă cetățenie română;
b) Să cunoască limba română, scris și vorbit;
c) Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Să aibă capacitate deplină de exercițiu;
e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza fișei medicale;
f) Să îndeplinească condițiile de studii și vechime conform cerințelor postului scos la concurs;
g) Să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu exceptia situației în care a intervenit reabilitarea.
Acte necesare pentru înscrierea la concursul de funcții contractuale din data de 12.05.2017
1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. Copie certificat naștere;
4. Certificat de căsătorie, acolo unde este cazul;
4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ;
5. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau înspecialitatea studiilor;
6. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
8. CV (curiiculum vitae)

Bibliografia de concurs pentru postul de psihopedagog este următoarea:
1. Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a Comisiei pentru Protecția Copilului, cu modificările și completările ulterioare.
3. Popovici, D.V (1999). Elemente de psihopedagogia integrării, Editura Pro Humanitate, Bucureşti.
4. Ordin nr.27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copii cu dizabilitati;
5. Legea 215/2001 a administrației publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei Voinești, biroul Resurse Umane, până în data de 04.05.2017 orele 15.30.
Relații suplimentare la sediul Primăriei Comunei Voinești, persoană de contact Vătămanu Alexandra, tel 0232.294.755, e-mail: primariavoinesti@yahoo.com