Anunt concurs posturi contractuale 07.04.2017

ANUNȚ POSTURI CONTRACTUALE VACANTE
Primăria Comunei Voinești, cu sediul în localitatea Voinești, strada Principală, nr. FN, județul Iași, organizează concurs, în temeiul HG 286/2011 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante de:
1. Psihopedagog, Studii S în domeniul Psihologie și Stiințe ale Educației, Specializarea Psihopedagogie specială sau Psihologie, la Centrul de zi pentru copii “Ioanid Romanescu”, Voinești, nu necesită vechime;
2. Șofer buldoexcavator în cadrul Primăriei Comunei Voinești, Județ Iași, studii generale, necesită certificat de pregătire/atestat profesional de pregătire pentru mașinist la mașini pentru terasamente-buldoexcavatorist, permis de categoria B, nu necesită vechime;
Cerințe pentru postul de șofer buldoexcavator:
- Disponibilitate privind programul de lucru;
- Domiciliul stabil în comuna Voinești (distanța de la locul de garare a utilajului să permită intervenția rapidă în cazuri de necesitate);
Concursul se va desfășura conform calendarului următor:
• Proba scrisă va avea loc în data de 07.04.2017 ora 10.00 la sediul Primăriei Voinești.
• Proba interviu, la o dată comunicată ulterior.
Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) Să aibă cetățenie română;
b) Să cunoască limba română, scris și vorbit;
c) Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Să aibă capacitate deplină de exercițiu;
e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza fișei medicale;
f) Să îndeplinească condițiile de studii și vechime conform cerințelor postului scos la concurs;
g) Să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu exceptia situației în care a intervenit reabilitarea.

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de funcții contractuale din 07.04.2017
1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. Copie certificat naștere;
4. Certificat de căsătorie, acolo unde este cazul;
4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ;
5. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau înspecialitatea studiilor;
6. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

Bibliografia de concurs pentru postul de psihopedagog este următoarea:
1. Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a Comisiei pentru Protecția Copilului, cu modificările și completările ulterioare.
3. Popovici, D.V (1999). Elemente de psihopedagogia integrării, Editura Pro Humanitate, Bucureşti.
4. Ordin nr.27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copii cu dizabilitati;
5. Legea 215/2001 a administrației publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Bibliografia de concurs pentru postul de șofer buldoexcavator este următoarea:
1. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea 477/2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
3. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
4. H.G nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicarea O.U.G nr. 195/2002.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Parteaa III-a, la sediul Primăriei Comunei Voinești, biroul Resurse Umane, până în data de 30.03.2017 orele 16.00.
Relații suplimentare la sediul Primăriei Comunei Voinești, persoană de contact Vătămanu Alexandra, tel 0232.294.755, e-mail: primariavoinesti@yahoo.com