Silvicultură

Regiunea în care se află teritoriul comunei Voinesti din punct de vedere biogeografic se află
la interferenţa pădurilor de foioase, din sud, cu silvostepa, din nord.
Partea de sud a comunei, corespunzătoare Podisului Central Moldovenesc, se încadrează în
etajul pădurii de foioase. Pe teritoriul comunei Voinesti, suprafaţa împădurită acoperă 2544 ha,
reprezentând 40% din suprafaţa totală a teritoriului administrativ. În jumătatea sudică a comunei se
află pădurea Ciurdea, pădurea Zalman, pădurea Lupu, pădurea Cires. Între satul Lungani si satul
Voinesti se află pădurea Străoaia. Fondul forestier de pe teritoriul comunei Voinesti este administrat
parţial de Ocolul Silvic Ciurea si parţial de Ocolul Silvic Bisericesc Iasi.

Pe parcursul anului 2010 s-au derulat acţiuni cu caracter informativ-educativ ce au avut ca
scop popularizarea necesităţii grijei faţă de pădure, păstrarea integrităţii fondului forestier,
extinderea suprafeţelor împădurite. Astfel, în luna martie a anului 2010, în comuna Voinesti s-a
desfăsurat o acţiune de plantare de arbori în cadrul programului "IaȘi Plantează" si face parte
din campania "IaȘi Reciclează", organizată de Asociaţiile Mai Bine si TERIS împreună cu Consiliul
Judeţean, Garda de Mediu, Direcţia Silvică si Agenţia pentru Protecţia Mediului Iasi”. În cadrul
acestei iniţiative, s-au plantat 5000 de puieţi de salcâm pe o suprafaţă de aproximativ 1 ha,
afectată de alunecări de teren.

Pe teritoriul comunei Voinesti, în partea de sud-vest, se află un corp de pădure din grupa I
– pădure cu funcţie specială de protecţie. Majoritatea suprafeţei împădurite este reprezentată de
păduri din grupa II – păduri cu funcţie de protecţie si exploatare.
În funcţie de altitudine, se diferenţiază etajul fagului si etajul gorun-stejar. Pe teritoriul
comunei Voinesti etajul fagului este slab reprezentat, fiind prezent doar pe înălţimile de peste 350 –
400 m din partea sudică si sud-vestică a comunei, în areale relativ reduse. Însoţitorii obisnuiţi cu
care fagul formează arborete de amestec sunt reprezentaţi în principal de gorun, carpen si tei, la care
se adaugă, cu o frecvenţă mai redusă, paltinul, arţarul, ulmul, frasinul, stejarul, teiul argintiu,
scorusul, ciresul, etc..
Etajul gorun-stejar are o dezvoltare mai mare, ocupând în general suprafeţele cu altitudini de
peste 200 - 300 m din centrul si estul comunei. Cele două specii de bază sunt asociate frecvent cu
carpenul, teiul, jugastrul, frasinul, arţarul, ulmul de câmp, ciresul, mărul pădureţ, părul pădureţ,
uneori teiul argintiu, teiul cu frunza lată.

Suprafaţa forestieră / locuitor – reprezintă potenţialul forestier, care se calculează ca raport
între suprafaţa forestieră a comunei si numărul de locuitori. Întrucât pădurea are un rol economic si
social, acest indicator are o importanţă deosebită pentru mediul rural.

În comuna Voinesti revin 0,35 ha pădure / 1 locuitor, valoare mai mare faţă de media
naţională – 0,27 ha pădure / locuitor în 2008 – si mai mare faţă de media Uniunii Europene – 0,31
ha pădure / locuitor.