Anunt concurs promovare grad profesional funcționari publici 19.01.2017

Nr. 16289/ 20.12.2016

ANUNŢ

Primăria Comunei Voinesti Judeţul Iaşi organizează în data de 19 ianuarie 2017, ora 1000, la sediul Primăriei Comunei Voinesti, jud. Iaşi, proba scrisă a concursului de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din aparatul de specialitate.

- Structurile din aparatul de specialitate unde se organizează concurs de promovare :
- Compartimentul Stare Civilă, Evidența Populației și Statistică;
- Compartimentul Achiziții publice, Patrimoniu, Arhivă și Licitații.
- Probele stabilite pentru concurs :
- selecţia de dosare ;
- probă scrisă ;
- interviu .
- Condiţii de desfăşurare a concursului :
- data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 09.01.2017, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului la avizierul Primăriei Comunei Voineşti, jud. Iași și pe pagina de Internet-20.12.2015
- data, ora şi locul organizării probei scrise : 19 ianuarie 2017, ora 1000, la sediul Primariei Comunei Voineşti, jud. Iaşi
- Dosarul de concurs conţine in mod obligatoriu:
- Copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de Compartimentul Resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se pronmovează;
- Copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani
- Formular de înscriere.
- Condiţii de participare la concurs :
Pentru a participa la concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Bibliografia de concurs - conform anexelor la prezentul anunț;

Prezentul anunț se publică la avizierul Primăriei Comunei Voinesti Județul Iași in data de 20.12.2016, ora 11,30

Secretar comisie,
Vătămanu Alexandra