Agricultura

Agricultura este considerată principala ramură economică a comunei si concentrează o
importantă parte a forţei de muncă. Producţia agricolă reprezintă nu numai un suport important
pentru asigurarea existenţei populaţiei rurale care participă la realizarea ei, ci si o bază a
diversificării ocupaţionale rurale. Existenţa unor cantităţi mai mari de produse agricole potenţial
disponibile pentru prelucrare creste capacitatea comunei pentru iniţierea si dezvoltarea unor afaceri
vizând prelucrarea acestor materii prime.
La nivelul anului 2009, suprafaţa teritoriului administrativ al comunei Voinesti era de 6359
ha. Din această suprafaţă, 3490 ha reprezintă terenul agricol, adică 54,88% din totalul suprafeţei
comunei. După ponderea terenului agricol din suprafaţa totală a comunei, comuna Voinesti se
încadrează în categoria comunelor cu o pondere mai redusă a terenurilor agricole, aspect specific
comunelor situate în partea vestică si sudică a judeţului Iasi.
Modelul structural al fondului funciar agricol oferă posibilităţi de dezvoltare a economiei
rurale, prin practicarea unei agriculturi diversificate, cu largi posibilităţi de îmbinare a ramurilor si
de dezvoltare a unei agriculturi complexe. La nivelul anului 2009, structura modului de folosinţă a
terenurilor agricole era următoarea:

Suprafața agricolă totală 3490
Suprafața arabilă 2205
91
Suprafața pășuni 854
Suprafața fânețe 340

Sub raportul structurii sociale, terenurile agricole aparţin, în majoritate, exploataţiilor
agricole private, consecinţă a implementării reformei funciare. Sectorul agricol se prezintă ca un
sector cu exploataţii familiale de mici dimensiuni, aflate majoritatea sub limita viabilităţii
economice. Suprafaţa medie a unei proprietăţi agricole este redusă.

Cea mai mare parte a suprafeţelor agricole este deţinută de persoane fizice, agenţii
economici deţinând procente reduse din totalul terenului agricol. După reîmproprietărirea demarată
prin adoptarea legii 18/1991 si în lipsa unor politici coerente care să încurajeze formele
asociaţioniste de exploatare a terenurilor, fărâmiţarea proprietăţilor a devenit o caracteristică a
sectorului agricol românesc (exploataţia agricolă medie este de 2,2 ha – IFS, Anuarul statistic
2008), făcând, astfel, imposibilă exploatarea terenurilor la un nivel optim. În aceste condiţii,
comasarea proprietăţilor si asocierea trebuie să fie încurajate prin facilităţi fiscale si politici
adecvate de susţinere a fermierilor.

Majoritatea exploataţiilor individuale au un caracter de subzistenţă sau semisunzistenţă, nu
produc, în general, venituri care să fie potenţial investite, iar viabilitatea lor ca parteneri comerciali
pare să fi fie limitată din această cauză. În general, sunt lipsite de mijloace de producţie si resurse
bănesti, ceea ce le face vulnerabile la presiunile pieţei si le oferă sanse reduse de a se capitaliza si
moderniza. Majoritatea sunt orientate, în principal, spre satisfacerea nevoilor proprii de consum.
Lipsa posibilităţilor de capitalizare, productivitatea scăzută si vârsta înaintată a majorităţii
proprietarilor explică, în parte, practicarea strategiilor de subzistenţă si semisubzistenţă, fără
preocupări majore privind strategiile de dezvoltare.

În anul 2008, structura culturilor agricole este dominată de cultura porumbului care ocupă
69,81% din totalul suprafeţei cultivate. Datorită utilizării extinse a porumbului atât în hrana
animalelor cât si în alimentaţia curentă a populaţiei, prezenţa culturii de porumb pe suprafeţe foarte
întinse a devenit o situaţie obisnuită în majoritatea satelor din Moldova. Practic,porumbul este
cultura de bază dintr-o gospodărie, fiind utilizat în hrana porcinelor, a ovinelor, a bovinelor, a
păsărilor, favorizând perpetuarea aceluiași tip tradițional de agricultură de subzistență, nespecializată, universală, din gospodăriile rurale.

O pondere importantă din terenul cultivat ocupă cultura plantelor de nutreţ (15,85%), cultuta
cartofului (5,14%), urmată de cultura grâului – 4,28% si cultura de legume – 2,14%. Suprafaţa
cultivată cu ovăz ocupă 1,07% din suprafaţa agricolă cultivată în timp ce cultura de floarea soarelui
si cultura de soia ocupa ambele câte 0,86% din suprafaţa cultivată. Ca profil de producţie vegetală,
comuna Voinesti se încadrează asadar în categoria cereale, plante tehnice.