Anunt concurs functii contractuale

ANUNȚ
Primăria Comunei Voinești, cu sediul în localitatea Voinești, strada Principală, nr. FN, județul Iași, organizează concurs, în temeiul HG 286/2011 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante de:
1.Coordonator Centru (asistent social), Studii S în domeniul Asistenței Sociale, minim 2 ani experiență în domeniul asistenței sociale, la Centrul de zi pentru copii “Ioanid Romanescu”, Voinești
2.Învățător, Studii S, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul pedagogie sau studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă şi modul pedagogic absolvit, la Centrul de zi pentru copii “Ioanid Romanescu”, Voinești, nu necesită vechime
3.Psihopedagog, Studii S în domeniul Psihologie și Stiințe ale Educației, Specializarea Psihopedagogie specială sau Psihologie, la Centrul de zi pentru copii “Ioanid Romanescu”, Voinești, nu necesită vechime
4. 2 posturi de Muncitor întreținere (fochist), cu ½ normă, Studii G/M, la Centrul de zi pentru copii “Ioanid Romanescu”, Voinești, atestat fochist, nu necesită vechime

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:
•Proba scrisă va avea loc în data de 06.12.2016 ora 10.00 la sediul Primăriei Voinești
•Proba interviu, la o dată comunicată ulterior.
Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții conform art. 3 din HG nr. 286/2011:
a) să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) să a cunoască limba română, scris şi vorbit;
c)să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de funcții contractuale din 06.12.2016
1.cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copie certificat naștere;
4.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ;
5.copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, dupa caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
6.cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
7.adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

Bibliografia de concurs pentru postul de coordonator centru de zi este următoarea:
1.Legea 215/2001/ a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Legea 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
3.Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Lege 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
6.Ordinul nr.288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

Bibliografia de concurs pentru postul de psihopedagog este următoarea:
1.Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2.H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a Comisiei pentru Protecția Copilului, cu modificările și completările ulterioare.
3.Popovici, D.V (1999). Elemente de psihopedagogia integrării, Editura Pro Humanitate, Bucureşti.
4.Ordin nr.27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copii cu dizabilitati;
5.Legea 215/2001 a administrației publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6.Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Bibliografia pentru ocuparea postului de muncitor întreținere (fochist)
1.Ordin 1007/2010 privind aprobarea prescripţiilor tehnice PT A1 - 2010 "Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale
2.Legea 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă, republicată;
3.Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
4.Legea 215/2001 privind administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare
5.Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
6.Legea 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil;

Bibliografia pentru ocuparea postului de învățător este următoarea :
1.Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;
2.Hotărârea de Guvern nr. 1149/2002 privind aprobarea normelor de aplicare a legii nr. 116/2002;
3.Legea nr. 1/2011 a educației naționale, republicată;
4.Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;
5.Legea 215/2001 privind administrația publică, republicată;
6.Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei Voinești, biroul Resurse Umane, până în data de 24.11.2016 orele 16.00.
Relații suplimentare la sediul Primăriei Comunei Voinești, persoană de contact Vătămanu Alexandra, tel 0232.294.755, e-mail: primariavoinesti@yahoo.com