Soluri

Solul este rezultatul acţiunii concomitente al unor procese pedogenetice specifice , precum
si factorii care le determină.

Factorii bioclimatici, împreună cu viaţa vegetală si animală, determină direcţia de evoluţie a
solurilor si zonalitatea.

Factorii geologico - morfologici, relieful, geologia si mai ales litologia contribuie la
răspândirea solurilor diferite ca vârstă, textură, proprietăţi fizico - chimice, toate fiind însă legate
între ele prin direcţia comună principală de evoluţie determinată de factorii bioclimatici si specifică
fiecărui tip de sol sau grupuri de soluri.

Condiţiile climatice, litologice, geomorfologice si de vegetaţie au determinat formarea pe
teritoriul comunei Voinesti, a unor soluri variate. Astfel, pe teritoriul din jumătatea sudică,
corespunzător Podisului Central Moldovenesc, sunt prezente solurile brune luvice, brune
argiloiluviale si cenusii, foarte frecvent degradate de eroziune si alunecări, în timp ce în jumătatea
nordică a comunei, în arealul corespunzător Câmpiei Colinare Jijia – Bahlui, domină
cernoziomurile.