Anunţ selecţie parteneri pt proiectul Parteneriat pentru comunitate- INTEGRA

Anunt Selectie parteneri pentru depunerea unui proiect in cadrul Cererii de Propuneri de Proiecte nr. 2/2015 cu completarile si modificarile din 2016 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate rome”

Program Operational POCU 2014-2020

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări”

Comuna Voineşti

Județul Iasi

Date de contact

Tel: 0232.294.755

Fax: 0232.294.755

E-mail: primariavoinesti@yahoo.com

Web: primariavoinesti-iasi.ro
UAT Voinesti, judeţul Iasi, cu sediul în comuna Voinesti, judeţul Iasi, organizează procesul de selecţie pentru stabilirea unor parteneriate cu entitati de drept privat, in vederea depunerii si implementării proiectului “Parteneriat pentru comunitate- INTEGRA” finanţat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 , Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 2/2015 completata 2016, „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate”Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Activitatile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt activitatile eligibile mentionate in Ghidul Solicitantului – Conditii specifice, , Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 2/2015 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate rome” cu modificarile ulterioare din 2016, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei ,Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări”

Aplicanţii interesaţi sunt invitaţi să depună dosarul de cadidatura care va contine:

Documentele de infiintare in copie conform cu originalul (certificat constatator de la Registrul Comertului sau Hotarare Judecatoreasca emisa de Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, cod unic de inregistrare, dcumente financiare-bilant si balanta pentru anii 2012, 2013, 2014).
Anexa 1 –Scrisoare de intentie –formular completat, semnat, stampila si inregistrat
Anexa 2- Fisa partener- formular completat, semnat, stampilat, inregistrat
CV-urile a minim doi experti cu studii superioare relevanti pentru activitatile proiectului in care se doreste implicarea
Lista activitatilor in care candidatul doreste sa participle
Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal care sa ateste faptul ca organizatia candidate este eligibila conform criteriilor din anexa 3, si ca va furniza la timp datele necesare pentru elaborarea si depunerea proiectului, precum si faptul ca la momentul depunerii va indeplini conditiile administrative necesare depunerii proiectului (cont MySmis, semnatura electronic, nu se va incadra in categorii de beneficiari/parteneri exclusi de la finantare conform conditiilor programelor cu finantare publica).
Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al entitatii candidate ca in situatia aprobarii finantarii proiectului nu va impiedica procesul de contractare prin retragerea din parteneriat inainte de contractare, sau orice alte actiuni de natura sa conduca la nesemnarea contractului de finantare.
Lista resurselor materiale deţinute de partener şi propuse pentru utilizare în cadrul proiectului (ex.: materiale, echipamente, vehicule, spaţii disponibile pentru desfăşurarea activităţilor proiectului).

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română şi vor fi depuse la Registratura Primăriei Voineşti, judeţul Iaşi, personal, în forma precizată şi în termenul stabilit prin prezentul anunţ, asumate de reprezentantul legal (semnătură şi ştampilă), după caz.

NOTĂ: Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi automat respinsă.

5. Criterii de verificare in etapa de calificare - Pe baza documentaţiei depuse, Comisia va verifica indeplinirea criteriilor de calificare conform Grilei de evaluare etapa de calificare a participantilor - Anexa 3

6. Evaluarea participantilor:

Cei care au indeplinit criteriile de calificare vor trece în etapa de evaluare, etapă în care se

va folosi Grila de evaluare si selectare a participantilor - Anexa 4. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 65 de puncte. Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care întrunesc mai puţin 65 de puncte. Partenerii vor fi selectaţi în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, până la acoperirea tuturor activităţilor proiectului.

7. Depunerea documentelor

Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune dosarul cuprinzând toate documentele şi informaţiile solicitate cu menţiunea: “Pentru selecţia de partener POCU AP 4/PI9.ii/OS 4.1”, la registratura Primariei comunei Voinesti, judetul Iasi până la data de 14.09.2016 ora 16:00.

Transmiterea eventualelor solicitări de clarificări de către aplicanți se poate face până la data de 30.05.2016 inclusiv, la adresa de e-mail: primariavoinesti@yahoo.com.Transmiterea răspunsurilor la clarificările solicitate de aplicanţi se va efectua în termen de maxim o zi lucrătoare.

8. Persoana de contact: Timofte Liviu

Adresa de e-mail: primariavoinesti@yahoo.com

Tel/fax.: 0232.294.755

9. Rezultatul procedurii

Rezultatul procedurii de selecţie se va publica pe site-ul primariavoinesti-iasi.ro printr-un anunţ care va conţine informaţiile privind participanţii la procedură admiși și respinși și punctajul obţinut de fiecare dintre aceștia, iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului.

Faptul ca o entitate a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri, nu creează nicio obligaţie pentru Comuna Voinesti în situaţia în care cererea de finanţare depusă nu a fost selectată pentru finanţare. Toate activităţile desfăşurate în timpul elaborarii Dosarului cererii de finanţare nu fac obiectul niciunei pretenţii de natură financiară, sau de orice altă natură, pentru niciuna dintre părţi. Comuna Voineşti îşi rezervă dreptul de a solicita documente suport suplimentare partenerilor selectaţi înainte de încheierea acordului de parteneriat.

10. Soluţionarea contestaţiilor

Ofertanţii care nu au fost selectaţi de Comuna Voineşti ca parteneri în vederea aplicării cererii de finanţare pentru proiectul care face obiectul Anunţului de selecţie pot depune, în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării Rezultatului procedurii pe site-ul primariavoinesti-iasi.ro , contestaţii care se soluţionează de comisia de contestaţii în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

Anexe
Metodologia de selecţie parteneri
Anexa 1 - Scrisoare de intenţie
Anexa 2 - Fişa partener
Anexa 3 - Grila de calificare
Anexa 4 - Grila de evaluare