Anunţ selecţie parteneri proiect POCU

 Anunt Selectie parteneri pentru depunerea unui proiect in cadrul Cererii de Propuneri de Proiecte nr. 2/2015 cu completarile si modificarile din 2016 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate rome”

 

Program Operational POCU 2014-2020

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări”

Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii.

Obiectiv specific 4.1.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate

 

Comuna Voineşti

Județul Iasi

Date de contact

Tel: 0232.294.755

Fax: 0232.294.755

E-mail: primariavoinesti@yahoo.com

Web: primariavoinesti-iasi.ro

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenţă, Comuna Voineşti, Judetul Iasi anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a unui partener/ parteneri  pentru încheierea unui Acord de parteneriat în vederea depunerii şi implementării unui proiect în cadrul POCU 2014-2020, Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 2/2015 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate rome”

 1. Obiectivul specific al programului în care se va depune cererea de finanțare:

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome (acele comunități în care populația aparținând minorității rome reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității), prin implementarea de măsuri integrate

 1. Obiectivul general și scopul cererii de finanțare vizeaza:

Cresterea gradului de incluziune sociala a membrilor comunitatii marginalizate prin masuri integrate de ocupare, educatie si asistenta sociala

 1. Principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului:
 • Facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă
 • Sprijin pentru creşterea accesului și participării la educaţia timpurie/învățământ primar și secundar şi reducerea părăsirii timpurii a școlii prin acordarea unor pachete integrate, (ex. costuri de transport şi masă, materiale educaţionale, accesul la servicii medicale şi sociale, măsuri de prevenție, măsuri de acompaniere, adaptate nevoilor și specificului comunităţii etc.).
 • Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, precum și pentru participarea la programe de ucenicie și stagii a persoanelor din cadrul comunităților marginalizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere și alte tipuri de intervenții identificate ca fiind necesare.
 • Susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont-propriu
 • Furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/părinți etc (ex. măsuri active de ocupare, formare profesională, de inserție socio-profesională, servicii sociale/medicale, consiliere psihologică etc) prin intermediul CMAI/punctelor unice de acces la servicii/one-stop shop sau/și prin implicarea specialiștilor de la nivelul rețelei teritoriale a SPO sau a celor de la nivelul serviciilor publice de asistență socială.
 • Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/furnizarea de servicii în cadrul centrelor comunitare integrate medico-sociale.
 • Campanii de informare şi conştientizare/acţiuni specifice în domeniul combaterii discriminării, precum și pentru implicarea activă/voluntariatul membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.

 

 1. Aplicanţii interesaţi sunt invitaţi să depună dosarul de cadidatura care va contine:
 • Documentele de infiintare in copie conform cu originalul (certificat constatator de la Registrul Comertului sau Hotarare Judecatoreasca emisa de Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, cod unic de inregistrare, dcumente financiare-bilant si balanta pentru anii 2012, 2013, 2014).
 • Anexa 1 –Scrisoare de intentie –formular completat, semnat, stampila si inregistrat
 • Anexa 2- Fisa partener- formular completat, semnat, stampilat, inregistrat
 • CV-urile a minim doi experti cu studii superioare relevanti pentru activitatile proiectului in care se doreste implicarea
 • Lista activitatilor in care candidatul doreste sa participle
 • Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal care sa ateste faptul ca organizatia candidate este eligibila conform criteriilor din anexa 3, si ca va furniza la timp datele necesare pentru elaborarea si depunerea proiectului, precum si faptul ca la momentul depunerii va indeplini conditiile administrative necesare depunerii proiectului (cont MySmis, semnatura electronic, nu se va incadra in categorii de beneficiari/parteneri exclusi de la finantare conform conditiilor programelor cu finantare publica).
 • Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al entitatii candidate ca in situatia aprobarii finantarii proiectului nu va impiedica procesul de contractare prin retragerea din parteneriat inainte de contractare, sau orice alte actiuni de natura sa conduca la nesemnarea contractului de finantare.
 • Lista resurselor materiale deţinute de partener şi propuse pentru utilizare în cadrul proiectului (ex.: materiale, echipamente, vehicule, spaţii disponibile pentru desfăşurarea activităţilor proiectului).

 

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română şi vor fi depuse în forma precizată şi în termenul stabilit prin prezentul anunţ, asumate de reprezentantul legal (semnătură şi ştampilă), după caz.

NOTĂ: Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi automat respinsă.

 

5. Criterii de verificare in etapa de calificare - Pe baza documentaţiei depuse, Comisia va verifica indeplinirea criteriilor de calificare conform Grilei de evaluare etapa de calificare a participantilor - Anexa 3

6. Evaluarea participantilor:

Cei care au indeplinit criteriile de calificare vor trece în etapa de evaluare, etapă în care se

va folosi Grila de evaluare si selectare a participantilor - Anexa 4. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 65 de puncte. Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care întrunesc mai puţin 65 de puncte. Partenerii vor fi selectaţi în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, până la acoperirea tuturor activităţilor proiectului.

7. Depunerea documentelor

Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune dosarul cuprinzând toate documentele şi informaţiile solicitate cu menţiunea: “Pentru selecţia de partener POCU AP 4/PI9.ii/OS 4.1, la registratura Primariei comunei Voinesti, judetul Iasi până la data de 01.06.2016 ora 12:00.

Transmiterea eventualelor solicitări de clarificări de către aplicanți se poate face până la data de 30.05.2016 inclusiv, la adresa de e-mail: primariavoinesti@yahoo.com.Transmiterea răspunsurilor la clarificările solicitate de aplicanţi se va efectua în termen de maxim o zi lucrătoare.

8. Persoana de contact: Timofte Liviu

Adresa de e-mail: primariavoinesti@yahoo.com

Tel/fax.: 0232.294.755

9. Rezultatul procedurii

Rezultatul procedurii de selecţie se va publica pe site-ul primariavoinesti-iasi.ro printr-un anunţ care va conţine informaţiile privind participanţii la procedură admiși și respinși și punctajul obţinut de fiecare dintre aceștia, iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului.

Faptul ca o entitate a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri, nu creează nicio obligaţie pentru Comuna Voinesti în situaţia în care cererea de finanţare depusă nu a fost selectată pentru finanţare. Toate activităţile desfăşurate în timpul elaborarii Dosarului cererii de finanţare nu fac obiectul niciunei pretenţii de natură financiară, sau de orice altă natură, pentru niciuna dintre părţi. Comuna Voineşti îşi rezervă dreptul de a solicita documente suport suplimentare partenerilor selectaţi înainte de încheierea acordului de parteneriat.

10. Soluţionarea contestaţiilor

Ofertanţii care nu au fost selectaţi de Comuna Voineşti ca parteneri în vederea aplicării cererii de finanţare pentru proiectul care face obiectul Anunţului de selecţie pot depune, în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării Rezultatului procedurii pe site-ul primariavoinesti-iasi.ro , contestaţii care se soluţionează de comisia de contestaţii în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

Anexe:

Anexa 1 – Scrisoare de intenție

Anexa 2 – Fisa partener

Anexa 3 – Grilă de evaluare etapa de calificare a participantilor

Anexa 4 - Grila evaluare si selectare a participantilor

Primar,

_______________________,

 

Anexa nr. 1

SCRISOARE DE INTENTIE

Pentru participarea ca partener în cadrul unui proiect finanţat din Programul Operaţional Capital Uman ce urmează a fi depus de către UAT Voineşti

În urma anunţului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, in vederea depunerii si implementării proiectului Desegregarea si Incluziune Sociala a Romilor pentru o Comunitate Unita-DESINROM finanţat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 , Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 2/2015 completata 2016, „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate rome”Axa prioritară 4:  Incluziunea socială și combaterea sărăciei ,Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a),Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii. (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, a), Obiectiv specific 4.1.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome (acele comunități în care populația aparținând minorității rome reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității), prin implementarea de măsuri integrate,

________________ (denumirea organizaţiei) își exprimă intenţia de a participa ca partener  alături de organizaţia dumneavoastră.

Precizăm că ___________________________(denumirea organizaţiei) se încadrează în categoriile de solicitanţi/parteneri eligibili pentru Cererea de propuneri menționate mai sus.

De asemenea organizaţia noastră a acumulat experienţă în domeniul la care se referă tema proiectului, dispune de personal specializat și de resurse materiale pentru implementarea activităţilor unui proiect din POCU.

Detalii conform Anunțului de Selecție Parteneri: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Având în vedere cele prezentate, considerăm că organizaţia noastră poate deveni partener în cadrul prezentului proiect.

Data,                                                                           Reprezentant legal,

 

                                                                                      Nume şi prenume,

                                                                                      __________________

                                                                                     Semnătura şi ştampila

 

Anexa nr. 2

FIŞA PARTENERULUI

Denumire organizaţie

 

Acronim

 

Cod de înregistrare fiscală

 

Număr de înregistrare în Registrul Comerţului

 

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor

 

Anul înfiinţării

 

Date de contact

(adresă, tel., fax, e-mail)

 

 

Persoana de contact

(nume, poziţia în organizaţie)

 

 

Descrierea activităţii partenerului, relevantă pentru acest proiect

Vă rugăm să descrieţi dacă în obiectul de activitate al organizaţiei se regăsește prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu activitatea/ activităţile la care doriţi să fiţi partener

Experienta relevantă a partenerului pentru domeniul proiectului

Descrieţi experienţa privind implementarea unor proiecte relevante pentru prezenta Cerere de Proiecte. Faceţi referire la scurtă descriere a proiectelor, buget, an obţinere finanţare

si/sau 

Descrieti experienţa în domeniul activitatii/activităţilor cadru a prezentului proiect.

Activitatea /activităţile cadru din cadrul proiectului în care doriţi să vă implicaţi

Vă rugăm să detaliaţi modalitatea de implicare a organizaţiei dumneavoastră în elaborarea şi implementarea proiectului.

Resurse umane

Se va trece nr. total de angajaţi, din care personalul relevant pentru implementarea activităţilor în care  ofertantul dorește să se implice si pe care le-a menţionat mai sus.

Anul 2012

 

Număr mediu de angajaţi

 

Cifra de afaceri

 

Profitul net al exerciţiului financiar (conform bilanţ)

 

Pierderea netă a exerciţiului financiar (conform bilanţ)

 

Anul 2013

 

Număr mediu de angajaţi

 

Cifra de afaceri

 

Profitul net al exerciţiului financiar (conform bilanţ)

 

Pierderea netă a exerciţiului financiar (conform bilanţ)

 

Anul 2014

 

Număr mediu de angajaţi

 

Cifra de afaceri

 

Profitul net al exerciţiului financiar (conform bilanţ)

 

Pierderea netă a exerciţiului financiar (conform bilanţ)

 

Anul 2015(daca este disponibil)/ va deveni obligatoriu daca termenul de depunere a bilantului/balantei la 2015 va fi valabil in perioada depunerii cererii de finantare sau daca aceste documente vor fi solicitate de catre finantator

 

Număr mediu de angajaţi

 

Cifra de afaceri

 

Profitul net al exerciţiului financiar (conform bilanţ)

 

Pierderea netă a exerciţiului financiar (conform bilanţ)

 

Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile derulate / coordonate / administrate în ultimii 5 ani. Pentru fiecare proiect relevant, completați câte un tabel după modelul de mai jos:

Titlul proiectului (conform contractului de finanţare)

 

ID-ul proiectului (acordat de instituţia finanţatoare)

 

Beneficiar proiect

 

Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant / partener)

 

Obiectivul proiectului

 

Stadiul implementării proiectului

Implementat sau în curs de implementare

Rezultatele parţiale sau finale ale proiectului

 

Valoarea totală a proiectului

 

Sursa de finanţare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile, etc)

 

Numele instituţiei finanţatoare

 

Valoarea angajată (cheltuită) în proiect

 

Experienţa în domeniul activitatii/activităţilor cadru a prezentului proiect

Pentru fiecare activitate desfasurata, completați câte un tabel după modelul de mai jos:

Numar si data contract de servicii

 

Durata contractului de servicii

 

Beneficiar contract servicii

 

Obiectul contractului

 

Activitatea /activităţile cadru a prezentului proiect desfasurata in cadrul contractului de servicii

Va rugam sa detaliati activitatea desfasurata

Perioada de desfasurare a activitatii

 

 

Notă:

Informaţiile furnizate se consideră a fi conforme cu realitatea și asumate pe propria răspundere de reprezentantul legal.

 

Data,                                                                                            Reprezentant legal,

                                                                                                       Nume şi prenume,

                                                                                                    __________________

                                                                                                    Semnătura şi ştampila

 

Anexa nr. 3

GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A PARTICIPANTILOR

Participant: ___________________

Criteriu calificare

DA

NU

I. Conformitatea documentelor

 

 

Au fost depuse toate documentele solicitate prin prezentul anunt de selecţie

 

 

Documentele solicitate respectă modelul publicat pe site-ul UAT Voineşti, ______________________

 

 

Documentele date ca model sunt integral și corect completate

 

 

II. Capacitatea participantului de a furniza servicii corespunzător activităţilor proiectului

 

 

Are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu activitatea/activităţile la care doreşte să fie partener

 

 

Are experiență în implementarea a cel puțin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă si/sau are experiență de cel puțin 6 luni în domeniul activităților proiectului.

 

 

Are capacitatea financiară şi operaţională de realizare a activităţilor din proiect

 

 

III. Conduita ofertantului

 

 

Nu se află în niciuna din situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor menţionate la punctul 2.1.1.(a) şi Regulilor generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU menţionate la punctul 2.1.1.(b) din Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale

 

 

 

Notă: Oferatantul se consideră calificat numai in cazul în care la toate criteriile de calificare a fost bifată rubrica “DA”

Comisia de evaluare:

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Anexa nr. 4

GRILA EVALUARE ETAPA DE SELECTIE A PARTICIPANTILOR

Participant: _____________________

Nr.

crt.

Criterii de evaluare

Punctaj

maxim

Punctaj participant

1.

Capacitatea operaţională și financiară

50

 

1.1

Resurse umane

30

 

 

Numarul de experţi cheie cu experienţă în tipul de activitate asumat (dovedit prin CV) propuşi pentru activităţile proiectului (doar experţi cu studii superioare).

 • 2 experţi – 5 puncte
 • 3 experţi –10 puncte
 • Mai mult de 3 experţi –15 puncte

15

 

 

Evaluarea calitativă a experienţei din CV(1)

 • Nivel scăzut (experienţă de până la un 3 ani) – 5 puncte
 • Nivel mediu (experienţă cuprinsă între 3 și 5 ani) – 10 puncte
 • Nivel înalt (experienţă mai mare de 5 ani) – 15 puncte

15

 

1.2

Situaţia financiară (media cifrei afaceri)

20

 

 

 • până la 10.000 euro - 5 puncte
 • între 10.000 si 50.000 euro - 10 puncte
 • peste 50.000 euro sau  institutie/autoritate publica - 20 puncte

20

 

2.

Capacitatea profesională

30

 

2.1

Dovada implementării ca lider de proiect sau partener a unor proiecte POSDRU

15

 

 • 1 proiect – 5 puncte
 • 2-3 proiecte – 10 puncte
 • Mai mult de 3 proiecte – 15 puncte

2.2

Dovada experienţei de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului sau implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila

15

 

 • Intre 6 luni si 1 an  sau 1 proiect – 5 puncte
 • Intre 1 si 3 ani sau 2-3proiecte– 10 puncte
 • Mai mult de 3 ani sau mai mult de 3 proiecte– 15 puncte

3

Contribuţia partenerului la activităţile proiectului

20

 

3.1

Numărul de activităţi principale in afara de management, achizitii, diseminare, în care partenerul dorește să se implice

20

 

 • 2 activitati – 0 puncte
 • 3 activităţi – 10 puncte
 • Mai mult de 3 activităţi – 20 puncte

 

TOTAL

100

 

 

(1) Evaluarea calitativă se va face pentru fiecare expert în parte, Punctajul maxim fiind media aritmetică a punctajelor experţilor prezentaţi în ofertă.

 

Comisia de evaluare:

……………………………….

……………………………….

……………………………….

 

Publicat astăzi 18.05.2016, ora 09.00.