Concurs funcționari 23.05.2016

ANUNȚ

I. Primăria comunei Voinești, județul Iași, având sediul în satul Voinești, comuna Voinești, județul Iași, tel/fax 0232/294.755, email: primariavoinesti@yahoo.com organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Voinești:

Funcțiile publice vacante pentru care se organizează concursul:

 1. Funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Cadastru, Agricol și Fond Funciar - 1 post;
 2. Funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartimentul Asistență Socială, Protecție Socială și Autoritate Tutelară – 1 post;
 3. Funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartimentul Urbanism-Construcții – 1 post;
 4. Funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartimentul Resurse Umane – 1 post;

Proba scrisă va avea loc în data de 23.05.2016, ora 10.00 la sediul Primăriei comunei Voinești, județul Iași, iar proba interviu va fi susținută în maxim 5 zile lucrătoare de la finalizarea probei scrise.

II. Condiții pentru ocuparea postului:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile conform art. 54 din Legea 188/1999 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Condiții de vechime în specialitatea studiilor:

a)vechimea în specialitatea studiilor – minim 9 ani vechime (grad profesional superior); se cer studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu cadastru sau conex – pentru funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Cadastru, Agricol și Fond Funciar ;

b) vechimea în specialitatea studiilor nu este necesară; se cer studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistență socială – pentru funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartimentul Asistență Socială, Protecție Socială și Autoritate Tutelară;

c) vechimea în specialitate studiilor nu este necesară; se cer studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul construcții sau conex – pentru funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartimentul Urbanism-Construcții;

d) vechimea în specialitatea studiilor nu este necesară; se cer studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; atestat absolvire curs Inspector Resurse Umane – pentru funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartimentul Resurse Umane.

Alte condiții specifice:

-cunoștințe operare PC (pachet Microsoft Office) testate în cadrul probei interviu;

III. Candidații pot depune dosarele de concurs în termen de 20 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, partea a IIIa, respectiv până în data de 10.05.2016, la sediul Primăriei comunei Voinești, sat Voinești, comuna Voinești, județul Iași – birou secretar.

Persoana de contact: Timofte Liviu – secretar concurs.

Telefon: 0232.294.755, email primariavoinesti@yahoo.com

Detalii suplimentare puteți obține de la Birou Secretar, tel. 0232.294.755.

Acte necesare pentru depunerea dosarului de concurs – funcții publice:

1. formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată

2. copie de pe actul de identitate;

3. copie după documentele care atestă nivelul studiilor

4. copia carnetului de muncă şi adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, şi după caz, în specialitate după data de 01.01.2011 – adeverinţă tipizată;

5. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie;

6. cazier judiciar;

7. curriculum vitae;

8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

9. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale sau copii legalizate. 

 

Conditiile de participare la concursul din datele de 23,05.2016

 1. Conditiile de participare la concurs:

Functiile publice vacante pentru care se organizeaza concursul:

 • inspector, clasa I, grad profesional debutant   Comp.Urbanism- constructii
 • inspector, clasa I, grad profesional debutant  Comp. asistenta sociala , Protectie Sociala si Autoritate tutelară,
 • inspector, clasa I, grad profesional debutant Comp. Registru Agricol și Fond Funciar,
 • inspector, clasa I, grad profesional debutant  Comp.Resurse umane,

2.Probele stabilite pentru concurs:

 • selecţia de dosare ;
 • probă scrisă ;
 • interviu ;

3.Condiţiile de desfăşurare a concursului respectiv termenul de depunere al dosarelor, data, ora şi locul organizării probei scrise, şi după caz a probei suplimentare:

 1. data până la care se pot depune dosarele de înscriere : în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv 10.05.2016 .
 2. data, ora şi locul organizării probei scrise : 23 mai 2016, ora 10,00, la sediul Primariei Comunei Voinești, Jud. Iasi.
 3. Interviul se va desfasura in maxim 5 zile de la desfășurarea probei scrise, la sediul Primariei Comunei Voinești, Jud. Iasi.

4.Condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r 2);

a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;

f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;

g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;

h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

 j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

5. Conditii de studii:

 1.  Clasa I cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii universitare de  absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licență sau echivalenta;

- Pentru ocuparea functiei publice de  inspector debutant din cadrul Comp.Urbanism-constructii se cer studii superioare in constructii sau echivalente ,absolvite cu diploma de licenta.

- Pentru ocuparea functiei publice de inspector debutant  din cadrul Comp.Asistenta sociala, Protectie Sociala si Autoritate Tutelara se cer studii superioare asistenta sociala, sau echivalent ,absolvite cu diploma de licenta.

6.Conditii de vechime:

a) un an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional asistent din clasa I, 8 luni pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional asistent din clasa a II-a sau 6 luni pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional asistent din clasa a III-a;
b)5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional principal;
c)9 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional superior.

 

Alte conditii specifice  :

- cunostinte de operare PC (Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint) – nivel mediu;

      - abilitati in utilizarea mijloacelor moderne de comunicare (Internet, E-mail, fax) ;

 Mentiuni referitoare la conditiile de participare:

Cunostintele de utilizare PC se vor testa in cadrul interviului.

ANEXA 2

BIBLIOGRAFIA

NECESARĂ PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE :

INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT,

DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI ASISTENȚĂ SOCIALĂ , PROTECȚIE SOCIALĂ ȘI AUTORITATE TUTELARĂ

1.Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală cu modificări şi completările ulterioare, republicata;

2.Legea nr.188/1999  privind  Statutul funcţionarului public cu modificările ulterioare;

3.Legea nr.7/2004  privind Codul de conduită al funcţionarului publici;

4.Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată;

5.Hotararea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata;

6.Legea nr. 292/2011 ,a asistentei sociale;

7.Legea nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, modificata si completata ;

8.Hotarare nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;

9.Legea nr. 61/1993 , privind alocatia de stat pentru copii ,republicata, modificata si completata

10.Hotărârea Guvernului nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu handicap.

11.Legea nr.466/2004 privind Statutul asistentului social, modificata si completata ;

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere toate republicarile, modificarile si completarile intervenite pina la data depunerii dosarelor de concurs.

 

ANEXA 3

BIBLIOGRAFIA

NECESARĂ PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE:

INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR,

DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI CADASTRU, AGRICOL SI FOND FUNCIAR

1.Legea cadastrului  şi  a  publicității  imobiliare  nr.  7/1996,  republicată,  cu  modificările  şi  completările ulterioare;

2. O.G.nr.28/2008 actualizata - privind Registrul Agricol;

3. Ordinul  comun  al  ministrului  agriculturii,  pădurilor  şi  dezvoltării  rurale  şi  ministrului  administrației  şi  internelor  nr.  897/798/2005  pentru  aprobarea  Regulamentului  privind  continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol;

4. Legea  nr.  17/2014  privind  unele  măsuri  de  reglementare  a  vânzării si cumpărării  terenurilor  agricole  situate  în  extravilan  şi  de  modificare  a  Legii  nr.  268/2001  privind  privatizarea  societătilor  comerciale ce  detin  în  administrare  terenuri  proprietate  publică  şi  privată a statului cu destinatie agricolă şi înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificările  și completările ulterioare;

5.Legea nr.50/1991, actualizata , cu modificarile si completarile ulterioare

6. Hotarirea Guvernului nr.218/2015 privind completarea Registrului Agricol pentru perioada 2015-2019

7. Legea  nr.  18/1991  a  fondului  funciar,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare;

8. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (  republicată ) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; 

9. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere toate republicarile, modificarile si completarile intervenite pina la data depunerii dosarelor de concurs.

 

ANEXA 4

BIBLIOGRAFIA

NECESARĂ PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE:

INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT,

DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI RESURSE UMANE

1.  Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,actualizata si republicata;

2. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (  republicată ) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

3. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;

4. Legea 544/2001privind accesul la informatiile de interes public .

5. HG nr 123/ 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 544/ 2001 privind accesul la informatiile de interes public

6. Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere toate republicarile, modificarile si completarile intervenite pina la data depunerii dosarelor de concurs.

 

ANEXA 5

BIBLIOGRAFIA

NECESARĂ PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE:

INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT,

DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI URBANISM-CONSTRUCȚII

 1. Legea nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare.
 3. Legea nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (  republicată ) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; 
 5. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată;
 6. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere toate republicarile, modificarile si completarile intervenite pina la data depunerii dosarelor de concurs.