Concurs contractuali 09.05.2016

ANUNȚ

Primăria Comunei Voinești, cu sediul în localitatea Voinești, strada Principală, nr. FN, județul Iași organizează concurs, în temeiul HG 286/2011 pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de:

 • Referent debutant, studii M, compartimentul Agricol și Fond Funciar, nu necesită vechime;
 • Șofer, studii G, permis de conducere categoria B, experiență minim 3 ani;
 • Mediator sanitar în sat Slobozia, comuna Voinești, studii G, nu necesită vechime;
 • Referent debutant, compartiment Consiliere probleme romi, studii M, cunoștințe operare PC, nu necesită vechime.

 Concursul se va desfășura astfel:

 • Proba scrisă în data de 09.05.2016, ora 10.00,
 • Proba interviu, la o dată comunicată ulterior.

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a)      are cetățenie română;

b)     cunoaște limba română, scris și vorbit;

c)      are vârsta de minim 18 ani împliniți;

d)     are capacitate deplină de exercițiu;

e)      are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza fișei medicale;

f)       îndeplinește condițiile de studii și vechime conform cerințelor postului scos la concurs;

g)      nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Primăriei Comunei Voinești.

Acte necesare pentru depunerea dosarului de concurs – personal contractual:

1. cerere de înscriere (de mână);

2. copie de pe actul de identitate;

3. copie după documentele care atestă nivelul studiilor

4. copia carnetului de muncă şi adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, şi după caz, în specialitate după data de 01.01.2011 – adeverinţă tipizată;

5. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie;

6. cazier judiciar;

7. curriculum vitae;

8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale sau copii legalizate. 

Relații suplimentare la sediul Primăriei Comunei Voinești, persoană de contact Timofte Liviu, telefon: 0232.294.755, fax: 0232.294.755, email: primariavoinesti@yahoo.com.

Bibliografie concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de mediator sanitar

 • Ordin nr. 619/2002 pentru aprobarea funcţionării ocupaţiei de mediator sanitar şi a Normelor tehnice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii mediatorilor sanitari în anul 2002 - EMITENT:      MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI;
 • O.U.G. nr. 162 / 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare - Capitolul 2;
 • H.G. nr. 18/2015 - pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015-2020 - Anexa 1 pct. 5 - Scopul, obiectivele și grupul țintă al strategiei;
 • Legea nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare - Capitolul V, Secţiunea a 2-a - Nivelul local;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

Bibliografie concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de referent debutant în cadrul Compartimentului Consiliere Probleme Romi

 • H.G. nr. 1221/2011 pentru aprobarea strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2012-2020;
 • Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

Bibliografie pentru ocuparea postului contractual vacant de șofer

 • O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, actualizată;
 • H.G. nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier , actualizată;
 • H.G. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului  de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

Bibliografia pentru ocuparea postului contractual vacant de referent debutant compartimentul Agricol și Fond Funciar

 • O.G.nr.28/2008 actualizată - privind Registrul Agricol;
 • Hotărârea Guvernului nr.218/2015 privind completarea Registrului Agricol pentru perioada 2015-2019
 • Legea  nr.  18/1991  a  fondului  funciar,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală.