Anunț post educator 24.02.2016

ANUNȚ

Primăria Comunei Voinești, cu sediul în localitatea Voinești, strada Principală, FN, județul Iași organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de: Educator specializat, studii S, în cadrul Centrului de îngrijire a copiilor tip after-school în sat Voinești, comuna Voinești, județul Iași, 1 post;

Concursul se va desfășura astfel:

 • Proba scrisă în data de 24.02.2016, ora 10.00,
 • Proba interviu, la o dată anunţată ulterior.

Documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

 • Cerere de înscriere;
 • Copie act de identitate și original;
 • Diplomă de studii în original și copie xerox sau alte documente care să ateste nivelul studiilor;
 • Copie carnet de muncă conform cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 • Adeverință medicală în original;
 • Cazier judiciar în original;
 • Certificat de naștere (copie și original);
 • Certificat de căsătorie (copie și original, dacă este cazul);
 • Livret militar (unde este cazul);
 • Curriculum vitae;
 • Alte documente care să ateste competențe sau calități.

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. are cetățenie română;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta de minim 18 ani împliniți;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza fișei medicale;
 6. îndeplinește condițiile de studii și vechime conform cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Primăriei Comunei Voinești, începând cu data de 03.02.2016 până la data de 16.02.2016 inclusiv.

Concursul pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante va consta în lucrare scrisă cu subiecte din bibliografia stabilită și interviu.

Va fi declarat admis candidatul care va obține media cea mai mare, dar nu mai mică de 50 de puncte.

Bibliografie

Educator specializat pentru Centrul pentru îngrijirea copiilor de tip after school, Voinești

 • Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată;
 • Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Psihologia vârstelor, Verza Emil Florin, editura PRO HUMANITAS – București, 2008 (pag. 19-41, 71-91)

Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei Voineşti, secretar Timofte Liviu, telefon 0232.294.755.