Hotărâri de Consiliu Local 2015

Număr Data Conținut pe scurt
1 09.01.2015 privind aprobarea deficitului bugetar pentru anul 2014
2 30.01.2015 privind mandatarea primarului de a realiza și întocmi raportul de evaluare al secretarului pentru activitatea desfășurată în anul 2014
3 30.01.2015 privind aprobarea Planului de acțiune și lucrări de interes local pt persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de VMG, anul 2015
4 30.01.2015 privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgență și a ajutoarelor de înmormântare
5 11.02.2015 privind instrumentarea proiectului “Modernizare drumuri sătești în com. Voinești, jud. Iași în anul 2015” în vederea punerii spre finanțare la MDRAP
6 11.02.2015 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli, detaliat pe capitole, subcapitole, buget de venituri proprii 2015
7 11.02.2015 privind aprobarea Programului anual de achiziții publice – investiții al com. Voinești, jud. Iași, anul 2015
8 27.02.2015 privind alegerea unui nou președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni, Scafaru Dumitru
9 27.02.2015 privind aprobare Organigramă, Stat funcții al aparatului de specialitate al primarului com. Voinești
10 27.02.2015 privind aprobare Organigramă, Stat funcții al Centru de Zi Voinești și al Centrului Multifuncțional Slobozia
11 27.02.2015 privind organizarea rețelei unităților școlare de pe raza com. Voinești, jud. Iași
12 27.02.2015 privind acordare ajutor de urgență d-nei Nechita Geanina Mariana
13 27.02.2015 privind aprobarea modificării Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași
14 27.02.2015 privind achitarea unei sume de 929 lei reprezentând cheltuieli de judecată d-nului Dascălu Vasile
15 16.03.2015 privind suplimentarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2015
16 27.03.2015 privind graficul de ședințe pe trimestrul II, anul 2015
17 27.03.2015 privind aprobarea contului de execuție bugetară de venituri și cheltuieli ale com. Voinești pe anul 2014
18 27.03.2015 privind prelungirea duratei de închiriere a spațiilor medicale situate în cadrul clădirii dispensar din sat Voinești, com. Voinești, jud. Iași
19 27.03.2015 privind aprobare demolare Cămin Cultural din sat Voinești, com. Voinești, jud. Iași
20 27.03.2015 privind prelungirea scrisorii de garanție din partea FGCIMM
21 27.03.2015 privind acordare diplomă de “Centenar al Comunei Voinești” d-nei Cozma Catinca
22 27.03.2015 privind suplimentarea bugetului local de venituri ;i cheltuieli în trimestrul I, anul 2015
23 09.04.2015 privind retragerea comunei Voinești, jud. Iași din Asociația Grupul de Acțiune Locală “Stejarii Argintii”
24 09.04.2015 privind asocierea comunei Voinești la parteneriatul Asociației Grupul de Acțiune Locală “Colinele Iașilor” și aprobarea încheierii Acordului de parteneriat în vederea aderării la Asociația GAL “Colinele Iașilor” și depunerea strategiei de dezvoltare locală cu finanțare PNDR 2014-2020
25 09.04.2015 privind suplimentarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul II, anul 2015
26 09.04.2015 privind încheierea unui contract de prestări servicii consultanță juridică pe probleme de fond funciar
27 24.04.2015 privind transformarea unor funcții publice și funcții contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Voinești, jud. Iași
28 24.04.2015 privind suplimentarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul II, anul 2015
29 24.04.2015 privind utilizarea sumei de 252.350 lei din excedentul bugetului local de venituri și cheltuieli al anului 2014 pt realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare clădire Conac Negruzzi din sat Voinești, com. Voinești, jud. Iași în vederea schimbării sediului administrative al primăriei”
30 29.05.2015 privind modificarea contractului de delegare gestiune servicii – act adițional nr. 13
31 29.05.2015 privind modificarea contractului de delegare servicii, act adițional nr. 14
32 29.05.2015 privind desemnarea persoanelor care pot înlocui reprezentantul AGA ARSACIS
33 29.05.2015 privind aprobare cheltuieli participare târg internațional Horezu
34 29.05.2015 privind reactualizarea domeniului public comuna Voinești
35 29.05.2015 privind concesionarea prin licitație publică iaz Chilia
36 29.05.2015 privind concesionarea prin licitație publică Iaz Nedeni
37 29.05.2015 privind rectificarea bugetului local
38 29.05.2015 privind aprobare cheltuieli de judecată Fotea Gheorghe
39 29.05.2015 privind aprobare cheltuieli executare silită Dascălu Vasile
40 29.05.2015 privind acordare ajutor de urgență d-nei Pascariu Maria
41 26.06.2015 privind alegerea președintelui de ședință pe o durată de 3 luni
42 26.06.2015 privind însușirea dispoziției nr. 446/16.06.2015 rectificare buget
43 26.06.2015 privind rectificare de buget
44 26.06.2015 privind aprobare grafic de ședințe trimestrul III, anul 2015
45 26.06.2015 privind modificare structură, transformare post - șofer
46 07.03.2015 privind acord principiu trecere DJ248B – CL Voinești
47 03.07.2015 privind constituirea asociației de dezvoltare intercomunitară Horlești-Iași
48 31.07.2015 privind aprobarea prelungirii funcționării și suportarea costurilor de întreținere pt Centrul Social Multifuncțional Slobozia de către Consiliul Local Voinești până la 30.06.2016
49 31.07.2015 privind suplimentarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul III, anul 2015
50 31.07.2015 privind aprobarea cheltuirii sumei de 20.400 lei în vederea organizării Zilei Comunei Voinești și cheltuirea sumei de 2800 lei pt cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsătorie
51 31.07.2015 privind aprobarea documentației tehnico-economice nr. 3871/2015 – Modernizare și recompartimentare clădire Conac Negruzzi în sat Voinești în vederea schimbării sediului administrativ al primăriei, împrejmuire și racord electric, elaborată de BIA Scântei Dan Bogdan
52 28.08.2015 privind suplimentarea bugetului local pe trimestrele III și IV, anul 2015
53 28.08.2015 privind acordare ajutor de înmormântare d-nului Moraru Petru
54 28.08.2015 privind acordare ajutor de înmormântare d-nei Bulgărescu Mariana
55 28.08.2015 privind creșterea salarială de 12% începând cu 01.08.2015
56 28.08.2015 privind transformare post referent treapta debutant
57 28.08.2015 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice 2015
58 25.09.2015 privind alegerea președintelui de ședință pentru trimestrul IV
59 25.09.2015 privind modificarea bugetului local
60 25.09.2015 privind desemnarea reprezentantului CL în consiliul de administrație al școlii
61 25.09.2015 privind constituire consiliul comisiei consultative
62 25.09.2015 privind aprobare modificare contract delegare gestiune serviciu public alimentare apă
63 25.09.2015 privind aprobare grafic de ședințe pt trimestrul IV
64 25.09.2015 privind aprobare studiu de fezabilitate proiect iluminat
65 25.09.2015 privind aprobare buget multianual
66 25.09.2015 privind aprobare rectificare buget local
67 30.10.2015 privind aprobare taxe și impozite pt anul 2016
68 30.10.2015 privind rectificare buget 2015
69 30.10.2015 privind aprobare cheltuieli de judecată d-nului Andronic Vasile
70 30.10.2015 privind aprobare sumă 20.000 lei organizare sărbători de iarnă 2015
71 30.10.2015 privind aprobare sumă 1039 lei reprezentând cheltuieli de judecată pt d-na Zaharia Varvara
72 30.10.2015 privind act demisie consilier local Dobreanu Gheorghe
73 05.11.2015 privind rectificare buget 2015
74 05.11.2015 privind aprobare documentație tehnico-economică investiție racord gaz
75 27.11.2015 privind modificare buget local 2015
76 27.11.2015 privind aprobare regulament salubrizare sistem deșeuri
77 27.11.2015 privind aprobare ROF, ROI, Cod etic Centru de îngrijire a copiilor de tip after school Voinești
78 27.11.2015 privind aprobare modificare contract delegare servicii de alimentare cu apă
79 27.11.2015 privind modificare HCL nr. 36/29.05.2015 privind comisia de evaluare oferte iazuri
80 27.11.2015 privind acordare ajutor de înmormântare Tiugă Maria Roxana
81 27.11.2015 privind alegere președinte de ședință
82 18.12.2015 privind aprobarea contravalorii lucrării de reparații rețea gaz
83 18.12.2015 privind rectificare buget local 2015
84 18.12.2015 privind aprobare regulement rețele comunicații
85 18.12.2015 privind diminuare cu 225 mp pășune contract închiriere Dascălu Vasile
86 18.12.2015 privind aprobare act constitutiv, statut asociație de dezvoltare intercomunitară
87 18.12.2015 privind facilități investitori iaz Nedeni
88 18.12.2015 privind aprobare rețea școlară 2016-2017
89 18.12.2015 privind acordare mandat AGA ARSACIS
90 18.12.2015 privind aprobare grafic ședințe trimestrul I, anul 2016