Hotărâri de Consiliu Local 2014

Număr Data Conținutul pe scurt
1 31.01.2014 privind Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă, beneficiarii de venit minim garantat Legea 416/2001
2 31.01.2014 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli, anul 2014
3 31.01.2014 privind ajutor de înmormântare Banu Dumitru
4 31.01.2014 privind ajutor de înmormântare Bejinaru V. Florin
5 31.01.2014 privind ajutor de înmormântare Iacob Elisabeta
6 31.01.2014 privind programul anual al Achizițiilor Publice anul 2014
7 31.01.2014 privind aprobarea noii denumiri a grădiniței cu program normal "Licurici", Slobozia
8 28.02.2014 privind acordare ajutor financiar în cuantum de 300 de lei d-nei Nichițel Elena
9 28.02.2014 privind alegere președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, d-nul Ivașcu Neculai Iustinian
10 28.02.2014 privind aderarea comunei Voinești, jud. Iași la Asociația Română a localităților Centre de Ceramică Populară
11 28.02.2014 privind încheierea unui contract de comodat între Primăria Voinești și Parohia Sf. Apostoli Petru și Pavel
12 28.02.2014 privind aprobarea organigramă și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primăriei Voinești, jud. Iași
13 28.02.2014 privind încetare contract de închiriere asociație crescători de animale
14 28.02.2014 privind aprobarea inițierii procedurii de licitație privind închirierea pășunii în suprafață de 547,5125 ha
15 14.03.2014 privind achitarea cheltuielilor de judecată d-nului Baciu Gheorghe
16 14.03.2014 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul I, anul 2014
17 28.03.2014 privind prelungirea scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii
18 28.03.2014 privind aprobarea contului de execuție bugetară, anul 2013
19 28.03.2014 privind aprobare grafic de sedințe pe trimestrul II, anul 2014
20 28.03.2014 privind modificarea art. 6 din anexa nr. 1 al HCL nr. 66/29.11.2013
21 28.03.2014 privind numirea a 2 consilieri locali pt a face parte din comisia de licitație închiriere pășune comunală: Ivașcu Iustinian, Stan Romeo
22 28.03.2014 privind acordare ajutor de înmormântare în cuantum de 500 lei d-nului Nechita Ionel
23 16.04.2014 privind modificarea art. 8 și a anexelor nr. 1,2 și 5 din HCL nr. 14/28.02.2014
24 25.04.2014 privind aprobarea Statutului Comunei Voinești, jud. Iași
25 25.04.2014 privind aderarea comunei Voinești la Asociația Comunelor din România
26 25.04.2014 privind aprobarea Acordului de cooperare cu Asociația Comunelor din România, filiala județeană Iași, activitate de audit public
27 25.04.2014 privind constituirea comisiei de verificare a respectării Regulamentului de pășunat
28 25.04.2014 privind plata sumei de 2.604,00 lei reprezentând cheltuieli de judecată d-nului Belciug Mihai
29 25.04.2014 privind modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul II, anul 2014, 30.000 lei
30 25.04.2014 privind aprobarea sumei de 4.957,00 lei reprezentând 0,1% penalități din suma calculată la valoarea eligibilă nerambursabilă
31 30.05.2014 privind modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrele II, III și IV, anul 2014
32 30.05.2014 privind aprobarea domeniului public al com. Voinești, jud. Iași, conform următoarelor completări și modificări
33 30.05.2014 prin care se ia act de demisia consilierului local Lungu Mihai și vacantarea mandalui de consilier local
34 30.05.2014 privind alegerea unui nou președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni
35 30.05.2014 privind acordarea unui ajutor de urgență în cuantum de 500 lei d-nei Amărioarei Ionela
36 30.05.2014 privind modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrele II și III, anul 2014
37 05.06.2014 privind reabilitarea structurală și extindere corp clădire în cadrul Școlii cu clasele I-VIII Slobozia Deal, sat Slobozia, com. Voinești
38 05.06.2014 privind modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrele II și III, anul 2014
39 10.06.2014 privind modificarea contractului de comodat nr. 2256/03.03.2014
40 10.06.2014 privind încetarea contract de închiriere nr. 14756/04.12.2013
41 10.06.2014 privind închirierea unor spații cu destinație medicală d-nei dr. Dediu Lăcrămioara
42 27.06.2014 privind modernizare drumuri sătești în comuna Voinești și indicatori tehnico-economici
43 27.06.2014 privind repartizare sume de bani unități de cult, com. Voinești
44 27.06.2014 privind grafic ședințe pe trimestrul III, anul 2014
45 27.06.2014 privind organigramă și stat funcții ale aparatului de specialitate al primarului și Centrului After School Voinești
46 25.07.2014 privind modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul II, anul 2014
47 25.07.2014 privind aprobarea Actului Adițional nr. 19 la Actul Constitutiv și a Actului Adițional nrl. 12 la Statutul ARSACIS Iași
48 25.07.2014 privind aprobare modificare la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare
49 25.07.2014 privind aprobarea prelungirii funcționării și suportarea costurilor de întreținere pentru Centrul Multifuncțional Slobozia
50 25.07.2014 privind acordarea unui ajutor financiar d-nului Bacinschi Constantin
51 25.07.2014 privind cheltuirea sumei de 15 mii lei din bugetul local în vederea organizării "Zilei Comunei Voinești" și cheltuirea sumei de 26 mii lei pt cupluri care împlinesc 50 de ani de căsătorie
52 25.07.2014 privind modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli în trimestrul III, anul 2014
53 25.07.2014 privind revocarea HCL nr. 39/10.06.2014 și modificarea contractului de comodat nr. 2256/03.03.2014
54 25.07.2014 privind modificarea HCL Voinești nr. 41/10.06.2014
55 25.07.2014 privind aprobare PUZ - extindere extravilan sat Voinești
56 25.07.2014 privind modificarea HCL nr. 37/05.06.2014 "Reabilitare structurală și extindere corp clădire în cadrul Școlii cu clasele I-VIII Slobozia Deal, com. Voinești"
57 25.07.2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pt obiectivul de investiții "Reabilitare structurală și extindere corp clădire Școala cu clasele I-VIII, Slobozia Deal"
58 07.08.2014 privind prelungirea scrisorii de garanție din partea FGCIMM
59 29.08.2014 privind alegerea unui nou președinte de ședință, Lungu Ioan
60 29.08.2014 privind modificarea HCL nr. 27/25.04.2014
61 29.08.2014 privind modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli în trimestrul III, 2014
62 29.08.2014 privind acordare ajutor de înmormântare d-nei Stratia Elena
63 29.08.2014 privind modificarea art. 3 din HCL nr. 56/25.07.2014
64 09.09.2014 privind aprobarea proiectului de buget pt anul 2015 și estimării 2016-2018
65 09.09.2014 privind aprobarea modificării art. 2 și 3 din HCL nr. 42/2014
66 26.09.2014 privind aprobarea graficului de ședință pe trimestrul IV, anul 2014
67 26.09.2014 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Voinești în cadrul Consiliului de Administrației și în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității al Școlii Gimnaziale Slobozia Deal și al Școlii Ioanid Romanescu Voinești
68 26.09.2014 privind aprobarea închirierii teren spot de la Școala Gimnazială Ioanid Romanescu, Voinești
69 26.09.2014 privind acordarea unui ajutor de înmormântare d-nului Toma Fănică
70 26.09.2014 privind modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli în trimestrele III și IV, anul 2014
71 26.09.2014 privind prelungirea scrisorii de garanție din partea FGCIMM
72 26.09.2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a contribuției proprii pt obiectivul de investiții "Modernizare străzi prin asfaltare în sat Slobozia"
73 06.10.2014 privind rectificarea, completarea și modificarea HCL nr. 68/29.11.2014
74 20.10.2014 privind validarea mandatului membrului supleant ce urmează pe lista consiliului local al comunei Voinești, Bădărău Virgil
75 31.10.2014 privind reorganizarea Comisiei Economice, Buget, Finanțe și Dezvoltare Economică din cadrul Consiliului Local Voinești
76 31.10.2014 privind modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV, anul 2014
77 20.11.2014 privind modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV, anul 2014
78 20.11.2014 privind suplimentarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV, anul 2014
79 28.11.2014 privind alegerea unui președinte de ședință, Mihai Vasile
80 28.11.2014 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pt anul 2015
81 28.11.2014 privind aprobarea sumei de 12.500 lei pt organizarea sărbătorilor de iarnă, anul 2014
82 28.11.2014 privind aprobarea alocării sumei de 18.600 euro TVA pt realizarea lucrării de construire a obiectivului de investiții Centru de zi pt copii "Ioanid Romanescu", în sat Voinești, com. Voinești, jud. Iași
83 28.11.2014 privind modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV, anul 2014
84 19.12.2014 privind modificarea denumirii unităților școlare de pe raza comunei Voinești, jud. Iași
85 19.12.2014 privind graficul de ședințe pe trimestrul I, anul 2015
86 19.12.2014 privind acordare ajutor de înmormântare d-nului Panainte Ioan
87 19.12.2014 privind aprobarea înființării la nivelul com. Voinești a Grupului de Lucru Local pt romi și validarea Planului Local de Acțiune privind incluziunea cetățenilor români de etnie romă
88 19.12.2014 privind modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli în trimestrul IV, anul 2014
89 19.12.2014 privind suplimentarea bugetului local de venituri și cheltuieli în trimestrul IV, anul 2014