Hotărâri de Consiliu Local 2013

Numărul Data Conținutul pe scurt
1 25.01.2013 suplimentarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV, anul 2012
2 25.01.2013 păstrarea denumirilor actuale ale școlilor de pe raza comunei Voinești
3 25.01.2013 aprobarea planului de lucrări efectuate cu beneficiarii Legii nr. 416/2009, pe anul 2012
4 25.01.2013 privind stabilirea indemnizațiilor de ședință la care au dreptul consilierii locali ai comunei Voinești
5 22.02.2013 privind încheierea contractului de prestări servicii pentru "realizarea documentației și realizarea tuturor demersurilor de înființare a unei asociații GAL"
6 22.02.2013 privind încheierea unui contract de prestări servicii pentru "realizarea stemei și drapelului comunei Voinești, județul Iași"
7 22.02.2013 privind închirierea unui spațiu medical din cadrul Centrului Social Educativ Schitu-Stavnic, pe o perioadă de 4 ani, d-lui dr. Mohamed Ali Adham
8 22.02.2013 privind prelungirea funcționării și suportarea costurilor de întreținere pentru Centrul Multifuncțional Slobozia, de către Consiliul Local al comunei Voinești, până la data de 30.06.2013
9 22.02.2013 privind aprobarea organizării rețelei școlare de pe raza administrativ-teritorială a comunei Voinești, pentru anul școlar 2013-2014
10 22.02.2013 privind încheierea unui spațiu medical din cadrul Centrului Social Educativ Schitu-Stavnic, d-nei dr. Coviț Cornelia
11 13.03.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Centru de zi pentru copii Ioanid Romanescu"
12 29.03.2013 privind aprobarea execuției bugetare pentru anul 2012
13 29.03.2013 privind stabilirea perioadei de pășunat și constituirea comisiei de organizare și supraveghere a pășunatului
14 29.03.2013 privind construirea unui podeț peste pârâul Stavnic, comuna Voinești
15 29.03.2013 privind aprobarea valorii contribuției Consiliului Local al comunei Voinești pentru obiectivul de investiții " Centru de zi pentru copii Ioanid Romanescu"
16 04.04.2013 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2013
17 04.04.2013 privind aprobarea Planului anual al achizițiilor publice pentru anul 2013
18 04.04.2013 privind închirierea cabinetelor medicale
19 12.04.2013 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea FGCIMM emisă în data de 16.03.2012, până la data de 16.12.2013
20 26.04.2013 privind repartizarea sumelor de bani pentru unitățile de cult de pe raza comunei Voinești
21 26.04.2013 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Voinești
22 26.04.2013 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru centrele de zi de pe raza comunei Voinești
23 26.04.2013 privind aprobarea Actului Adițional nr. 7, Actul Constitutiv al ARSACIS și Actul Adițional nr. 8 la Statutul ARSACIS.
24 26.04.2013 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare încheiat între ARSACIS și APAVITAL, conform Actului Adițional nr. 10
25 26.04.2013 privind acordarea unui ajutor de urgență în cuantum de 500 de lei d-nului Pintilie Fănică
26 31.05.2013 privind aprobarea variantei finale a proiectului de stemă și drapelului comunei Voinești
27 31.05.2013 privind construirea unei stații tip bus pt copii în loc. Vocotești, suplimentarea proiectului de către consilierii prezenți privind construirea unui stații tip bus pt copii și în loc. Slobozia, com. Voinești
28 31.05.2013 privind acordarea sumei de 333 lei domnului Arvinte C. Vasile, reprezentând cheltuieli de judecată în dosarul nr. 2085/245/2011
29 31.05.2013 privind acordarea unui ajutor de înmormântare în cuantum de 500 de lei d-nei Afloarei Alina
30 31.05.2013 privind acordarea unui ajutor de înmormântare în cuantum de 500 de lei d-nei Gangal Olimpia
31 04.06.2013 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul "sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic SIGRA-IS15"
32 10.06.2013 privind aprobarea proiectului de închiriere a pășunii comunale, în suprafață de 547,5125 ha către Asociația Crescătorilor de Ovine și Bovine din Voinești
33 21.06.2013 privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2013
34 21.06.2013 privind aprobarea sumei de 191360 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2012, reprezentând 2% penalități din suma calculată la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de plătit
35 28.06.2013 privind renovarea și modernizarea eșantionuluispațiului de tip bus din loc. Lungani, com. Voinești, jud. Iași
36 28.06.2013 privind acordarea unui ajutor de înmormântare în cuantum de 500 lei din bugetul local d-nei Țibuleac Valentina
37 28.06.2013 privind acordarea unui ajutor de înmormântare în cuantum de 500 lei din bugetul local d-nei Turcuman Lorica
38 26.07.2013

privind interzicerea circulației atelajelor cu tracțiune animală sau mecanizată pe drumurile sătești și comunale în perioada 15 august-31 octombrie a fiecărui an în intervalul orar 21.00-05.00

39 26.07.2013 privind acordarea unui ajutor de înmormântare în cuantum de 500 lei d-nei Stan Nichițel Elena
40 26.07.2013 privind prelungirea funcționării și suportarea costurilor de întreținere pentru Centrul Multifuncțional Slobozia de către Consiliul Local Voinești
41 26.07.2013 privind cheltuirea sumei de 15 mii lei din bugetul de venituri proprii și subvenții în vederea organizării "ZILEI COMUNEI VOINEȘTI" și cheltuirea sumei de 1 mie lei din bugetul local de venituri și cheltuieli pentru cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsătorie
42 02.08.2013 privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare al Comunei Voinești, pentru o perioadă de 5 ani
43 30.08.2013 privind acordarea unui ajutor de înmormântare în cuantum de 500 lei, din bugetul local, cap. 68.02.57 - d-nei Lungu Maria
44 30.08.2013 privind aprobarea actualizării PUG al comunei Voinești conform Aviz nr. 2/PUG/2013, emis de C.J. Iași la data de 09.07.2013
45 30.08.2013 privind aprobarea cheltuirii sumei de 3300 lei la cap. 67.02.20 și sumei de 400 lei la cap. 68.02.57 și diminuarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV-2013 la cap. 51.02.10-25.000 lei și suplimentarea la cap. 51.02.20
46 30.08.2013 privind acordarea unui ajutor d-nei Iancu V. Elena din sat Slobozia, com. Voinești, prin atribuirea de materiale refolosibile și refacerea acoperișului deteriorat
47 16.09.2013 privind prelungirea scrisorilor de garanție din partea FGCIMM
48 27.09.2013 privind modificarea art. 1 al HCL Voinești nr. 39/26.10.2012
49 27.09.2013 privind aprobarea Organigramei Comunei Voinești și aprobarea Statului de Funcții pentru aparatul de specialitate al primarului, ca urmare a reorganizării
50 27.09.2013 privind desemnarea consilierilor din cadrul Consiliului Local Voinești în cadrul Comisiei de Evaluare și în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Slobozia Deal
51 27.09.2013 privind aprobarea rectificării buguetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV anul 2013
52 11.10.2013 privind completarea și modificarea HCL nr. 48/27.09.2013
53 11.10.2013 privind suplimentarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV
54 25.10.2013 privind aprobarea modificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV,anul 2013
55 25.10.2013 privind aprobarea proiectului de buget local pe anul 2014 și a estimărilor pe anii 2015-2017
56 25.10.2013 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Voinești în Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității și în Consiliul de Administrație a Școlii Voinești
57 25.10.2013 privind aprobarea sumei de 16.000 lei pentru organizarea sărbătorilor de iarnă 2013
58 25.10.2013 privind aprobarea sumei de 5000 lei necesară achiziționării de indicatoare rutiere
59 25.10.2013 privind încheierea unui act adițional la contractul cu nr. 6257/10.06.2013
60 25.10.2013 privind acordarea unui ajutor de înmormântare în cuantum de 500 lei d-nului Tiugă Relu
61 31.10.2013 privind aprobarea Actului adițional nr. 9 la Actul Constitutiv și Actul Adițional nr. 10 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
62 31.10.2013 privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare
63 31.10.2013 privind aprobarea cofinanțării  proiectului de investiții "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Iași, în perioada 2014-2020"
64 31.10.2013 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV, anul 2013
65 29.11.2013 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV, anul 2013
66 29.11.2013 privind stabilirea taxelor și impozitelor pt anul 2014
67 29.11.2013 privind alegerea unui nou președinte de ședință, Ivașcu Dumitru
68 29.11.2013 privind aprobarea cumpărării de către Consiliului a unui imobil situat în comuna Voinești (Conac Negruzzi) + teren aferent
69 29.11.2013 privind aprobarea domeniului public și privat al comunei Voineștii, precum și însușirea evaluării acestuia
70 29.11.2013 privind achiziție lamă deszăpezire , SF modernizare prin asfaltare drumuri com. Voinești, lucrări nivelare căi acces
71 04.12.2013 privind închirierea spațiului pentru desfășurare activitate medicală în sat Schitu-Stavnic, com. Voinești, jud. Iași (Burcovschi Victoria)
72 20.12.2013 privind rectificarea bugetului local pentru trimestrul IV 2013
73 20.12.2013 privind acordarea sumei de 7283 lei cu titlu gratuit GAL
74 20.12.2013 privind aprobarea Planului Local de Acțiune pt protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, com. Voinești
75 20.12.2013 privind aprobarea graficului de ședințe pe trimestrul I, 2014
76 20.12.2013 privind aprobare ajutor financiar Bonciu Ionel în cuantum de 500 lei
77 20.12.2013 privind aprobarea încheierii unui contract de prestării servicii, conform Legii nr. 165/2013
78 20.12.2013 privind aprobarea terenului pentru neutralizarea prin îngropare sau incinerare a cadavrelor de origine animală