Concurs ocupare funcții publice 21.10.2015

               ANUNȚ

I. Primăria comunei Voinești, județul Iași, având sediul în satul Voinești , comuna Voinești, județul Iași, tel/fax : 0232/294755 , e-mail : primariavoinesti@yahoo.com organizează în data de 21.10.2015 , ora 10.00- proba scrisă , interviul este în data de 23.10.2015, ora 10.00 , la sediul Primăriei comunei Voinești, concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Voinești:

     Functiile publice vacante pentru care se organizează concursul:

    1. - consilier juridic , clasa I , grad profesional principal, Comp.juridic și contencios

    2. - inspector, clasa I, grad profesional debutant   Comp.Urbanism- construcții

    3. - inspector, clasa I, grad profesional principal   Comp.Urbanism-construcții

     4.-inspector, clasa I, grad profesional asistent ,  Comp. Asistență socială ,Protecție Socială și Autoritate tutelară,

    5. -inspector, clasa I, grad profesional debutant  Comp. Asistență socială , Protectie Socială și Autoritate tutelară,

    6. -referent, clasa III, grad profesional debutant  Comp. Asistență socială ,Protecție Socială și Autoritate tutelară,

    7. -referent, clasa III, grad profesional debutant  Comp.Cadastru,agricol și Fond Funciar 

     8.-referent, clasa III, grad profesional superior   Comp.Cadastru,agricol și Fond Funciar 

     9.-referent, clasa III, grad profesional asistent    Comp. Stare Civilă, Evidența Populației și Statistică,

   10.  -inspector, clasa I, grad profesional debutant   Comp. Relații publice ,Registratură și Integrare Europeană

  11.-referent, clasa III, grad profesional asistent  Comp. Contabilitate,Buget-Finanțe ,Taxe și Impozite

     12.-referent, clasa III, grad profesional superior Comp. Contabilitate,Buget-Finanțe ,Taxe și Impozite

    13. -inspector, clasa I, grad profesional debutant Comp. Contabilitate,Buget-Finanțe ,Taxe și Impozite

    14.- inspector, clasa I, grad profesional principal   Comp.Resurse Umane,

II. Condiții pentru ocuparea postului :

a) are cetățenia română și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică;

g) îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

i) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

III. Condiții de studii:

a) Clasa I cuprinde funcțiile publice pentru a căror ocupare se cer studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

- Pentru ocuparea funcției publice de Consilier juridic se cer studii superioare juridice ,absolvite cu diplomă de licență.

- Pentru ocuparea funcției publice de Inspector principal și inspector debutant din cadrul Comp.Urbanism-construcții se cer studii superioare în construcții sau echivalent ,absolvite cu diplomă de licență.

- Pentru ocuparea funcției publice de Inspector asistent si inspector debutant  din cadrul Comp.Asistență socială, Protecție Socială și Autoritate Tutelară se cer studii superioare asistență socială, sau echivalent ,absolvite cu diplomă de licență.

- Pentru ocuparea funcției publice de inspector debutant  din cadrul Comp.Contabilitate ,buget-finanțe, Taxe și Impozite se cer studii superioare economice, sau echivalent ,absolvite cu diplomă de licență.

 b) Clasa a III-a cuprinde funcțiile publice pentru a căror ocupare se cer studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat.

III.Condiții de vechime:

a) un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional asistent din clasa I, 8 luni pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional asistent din clasa a II-a sau 6 luni pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional asistent din clasa a III-a;
b)5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional principal;
c)9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional superior.

Alte condiții specifice  :

- cunoștințe de operare PC (Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint) – nivel mediu;

      - abilități în utilizarea mijloacelor moderne de comunicare (Internet, E-mail, fax) ;

 Mențiuni referitoare la condițiile de participare:

Cunoștințele de utilizare PC se vor testa în cadrul interviului.

IV.Candidații pot depune dosarele de concurs în termen de 20 de zile de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei comunei Voinești jud. Iași – birou secretar.

Persoana de contact : Crivoi Lucian secretar concurs și Timofte Liviu – Secretar

Telefon : 0232/294755 ; e-mail : primariavoinesti@yahoo.com.

V. Bibliografie

Compartimentul Urbanism

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată şi completată;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica;
5. Legea nr. 50/1991, republicată şi actualizată, privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată;
7. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată şi actualizată.

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere toate republicarile, modificarile si completarile intervenite pina la data depunerii dosarelor de concurs.

Compartimentul juridic

1. Ordonanta de Urgenta nr.34/2006 ,actualizata privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune servicii, aprobata prin Legea nr.337/2006

2. H.G. nr.925/2006 privind nórmele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006.

3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

5.  Noul Cod Civil (Cartea-III-a, Titlu VI-proprietatea publica,Cartea-V-a,TitlulII-VIII)

6.  Codul de procedura civila, aprobat prin Legea nr.134/2010 ( cu exceptia cartilorIII-VI)

7.  Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

8.  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare.

9.    Legea 53/2003 privind Codul Muncii , cu modificarile si completarile ulterioare ;

10.  Legea 393/2004 privind Statutul alesilor local , modificata si completata ;

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere toate republicarile, modificarile si completarile intervenite pina la data depunerii dosarelor de concurs.

Compartimentul asistență socială

 1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală cu modificări şi completările ulterioare, republicata;
 2. Legea nr.188/1999  privind  Statutul funcţionarului public cu modificările ulterioare;
 3. Legea nr.7/2004  privind Codul de conduită al funcţionarului publici;
 4. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată;
 5. Hotararea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata;
 6. Legea nr. 292/2011 ,a asistentei sociale;
 7. Legea nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, modificata si completata ;
 8. Hotarare nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;
 9. Legea nr. 61/1993 , privind alocatia de stat pentru copii ,republicata, modificata si completata
 10. Hotărârea Guvernului nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu handicap.
 11. Legea nr.466/2004 privind Statutul asistentului social, modificata si completata ;

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere toate republicarile, modificarile si completarile intervenite pina la data depunerii dosarelor de concurs.

Compartimentul Contabilitate, Buget-Finanțe, Taxe și Impozite

1. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata  ;
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
3. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare  ;
4. Titlul IX din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal ;
5. Normele metodologice la titlul IX din Codul Fiscal aprobate prin Hotararea Guvernului nr.44/2004 ;                                                               
6. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (  republicată  )privind Codul de conduită a funcţionarilor publici  .

7. Legea nr.82/1991 - legea contabilititii, republicati, cu modificirile gi completirile ulterioare;

8. Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul contraventiilor,cu modificarile si completirile ulterioare;

9. Legea nr. 22/1969 privind  angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste modificata si completata;         

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere toate republicarile, modificarile si completarile intervenite pina la data depunerii dosarelor de concurs.

Compartimentul Cadastru, Agricol și Fond Funciar

1.Legea cadastrului  şi  a  publicității  imobiliare  nr.  7/1996,  republicată,  cu  modificările  şi  completările ulterioare;

2. O.G.nr.28/2008 actualizata - privind Registrul Agricol

3. Ordinul  comun  al  ministrului  agriculturii,  pădurilor  şi  dezvoltării  rurale  şi  ministrului  administrației  şi  internelor  nr.  897/798/2005  pentru  aprobarea  Regulamentului  privind  continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol;

4. Legea  nr.  17/2014  privind  unele  măsuri  de  reglementare  a  vânzării si cumpărării  terenurilor  agricole  situate  în  extravilan  şi  de  modificare  a  Legii  nr.  268/2001  privind  privatizarea  societătilor  comerciale ce  detin  în  administrare  terenuri  proprietate  publică  şi  privată a statului cu destinatie agricolă şi înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificările  și completările ulterioare;

5.Legea nr.50/1991, actualizata , cu modificarile si completarile ulterioare

6. Hotarirea Guvernului nr.218/2015 privind completarea Registrului Agricol pentru perioada 2015-2019

7. Legea  nr.  18/1991  a  fondului  funciar,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare;

8. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (  republicată ) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; 

9. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere toate republicarile, modificarile si completarile intervenite pina la data depunerii dosarelor de concurs.

Compartimentul Resurse Umane

1.  Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,actualizata si republicata;

2. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (  republicată ) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

3. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;

            4. Legea 544/2001privind accesul la informatiile de interes public .

            5. Hot Guv. 123/ 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 544/ 2001 privind accesul la informatiile de interes public

            6. Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii ,actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere toate republicarile, modificarile si completarile intervenite pina la data depunerii dosarelor de concurs.

Compartimentul Relații cu publicul

1. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (  republicată ) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; 

2. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;

3. Legea nr 677/ 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ;

4. Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari prin Legea 233/ 2002 ;

5. Legea 544/2001privind accesul la informatiile de interes public .

6. Hot Guv. 123/ 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 544/ 2001 privind accesul la informatiile de interes public

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere toate republicarile, modificarile si completarile intervenite pina la data depunerii dosarelor de concurs.

Compartimentul Stare Civilă

1.  Legea 215/2001 a administraţiei publice locale;
2.  Legea 188/1999 republicată privind Statutul Funcţionarilor Publici;

3. Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;

4. Noul Cod civil- Titlul II-Casatoria (art.266-art.404)
5. Legea nr 677/ 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ;

6. Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari prin Legea 233/ 2002 ;

7. Legea 119/ 1996 cu privire la actele de stare civila , cu modificările şi completările ulterioare ;

8. Ord. Guv. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare

9. Metodologia nr. 1 /1997 pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii 119 /1996 cu privire la actele de stare civila

10.  Hot Guv. 123/ 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 544/ 2001 privind accesul la informatiile de interes public

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere toate republicarile, modificarile si completarile intervenite pina la data depunerii dosarelor de concurs.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la Birou Secretar, tel. 0232/294755 .

PRIMAR,

Ing. Dobreanu Gheorghe

SECRETAR,

Timofte Liviu