Procedură de negociere directă iazuri

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primăria Comunei Voineşti, cu sediul în sat Voineşti, comuna Voineşti, judeţul Iaşi, cod fiscal 4540208, telefon/fax 0232294755, e-mail: primariavoinesti@yahoo.com

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Primăria Comunei Voineşti organizează procedura de negociere directă  în conformitate cu prevederile OUG nr. 54/2006 în vederea concesionării:

a)- Iazului Chilia în suprafaţă de 2,50 ha aflat în domeniul privat al comunei Voineşti;

b)- Iazului Nedeni în suprafaţă de 3,30 ha  aflat în domeniul privat al comunei Voineşti;

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:  documentaţia de atribuire va putea fi achiziţionată de la sediul Primăriei  Comunei Voineşti.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: de la Compartimentul Achizitii publice din cadrul Primăriei Comunei Voineşti.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: preţul este de 500 lei/documentaţie.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.09.2015, ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 15.09.2015, ora 9.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei Comunei Voineşti, din sat Voineşti, com. Voinesti, jud. Iaşi.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: ofertele se transmit  în 2 exemplare (original şi copie) .

5. Data şi locul la care este programată începerea procedurii de negociere directă: 15.09.2015, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Voineşti.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Iaşi, Secţia Contencios Administrativ, str. Anastasie Panu nr.25, jud.Iaşi, telefon 0232/260600, fax 0232/213999, e-mail:tr-iasi-pgref@just.ro .

7. Data transmiterii anunţului negocierii către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 02.09.2015.