Anunț concurs posturi contractuale

ANUNȚ

Primăria Comunei Voinești, cu sediul în localitatea Voinești, strada Principală, FN, județul Iași organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de:

 • Referent în cadrul Compartimentului Cadastru, agricol și Fond Funciar, treapta IA, studii M, 9 ani vechime în specialitate, 1 post;
 • Casier în cadrul Compartimentului Contabilitate, Buget-Finanțe, Taxe și Impozite, studii M, cunoștințe operare PC (pachet Microsoft Office), 1 post;
 • Coordonator centru, studii S în domeniile Psihologie sau Asistență Socială în cadrul Centrului de îngrijire a copiilor tip after-school în sat Voinești, comuna Voinești, județul Iași, 1 post;
 • Educator specializat, studii S, în cadrul Centrului de îngrijire a copiilor tip after-school în sat Voinești, comuna Voinești, județul Iași, 1 post;
 • Bucătar, studii G, calificare în COR 512001, în cadrul Centrului de îngrijire a copiilor tip after-school în sat Voinești, comuna Voinești, județul Iași, 1 post;
 • Muncitor întreținere, studii G, calificare în COR 818204, în cadrul Centrului de îngrijire a copiilor tip after-school în sat Voinești, comuna Voinești, județul Iași, 1 post.

Concursul se va desfășura astfel:

 • Proba scrisă în data de 17.08.2015, ora 10.00,
 • Proba interviu în data de 20.08.2015, ora 10.00.

 

Documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

 • Cerere de înscriere;
 • Copie act de identitate și original;
 • Diplomă de studii în original și copie xerox sau alte documente care să ateste nivelul studiilor;
 • Copie carnet de muncă conform cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 • Adeverință medicală în original;
 • Cazier judiciar în original;
 • Certificat de naștere (copie și original);
 • Certificat de căsătorie (copie și original, dacă este cazul);
 • Livret militar (unde este cazul);
 • Curriculum vitae;
 • Alte documente care să ateste competențe sau calități.

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. are cetățenie română;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta de minim 18 ani împliniți;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza fișei medicale;
 6. îndeplinește condițiile de studii și vechime conform cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Primăriei Comunei Voinești, respectiv până la data de 05.08.2015, ora 15.30.

Concursul pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante va consta în lucrare scrisă cu subiecte din bibliografia stabilită și interviu.

Va fi declarat admis candidatul care va obține media cea mai mare, dar nu mai mică de 50 de puncte pentru funcțiile de execuție și 70 de puncte pentru funcția de conducere.

Bibliografie

Referent în cadrul Compartimentului Cadastru, Agricol și Fond Funciar

 • Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată;
 • Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 169/1997 privind modificarea și completarea Legii nr. 18/1991;
 • Legea nr. 1/200 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere;
 • Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente;
 • Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989;
 • Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

Casier în cadrul Compartimentului Contabilitate, Buget-Finanțe, Taxe și Impozite

 • Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată;
 • Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
 • Decretul 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiunilor de casă ale agenților economici, autorităților și instituțiilor publice;
 • Codul Fiscal al României aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, TITLUL IX – IMPOZITE și TAXE LOCALE.

Coordonator Centru pentru îngrijirea copiilor de tip after-school, Voinești:

 • Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

Educator specializat pentru Centrul pentru îngrijirea copiilor de tip after school, Voinești

 • Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată;
 • Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Psihologia vârstelor, Verza Emil Florin, editura PRO HUMANITAS – București, 2008 (pag. 19-41, 71-91)

Bucătar în cadrul Centrului de îngrijire a copiilor de tip after school, Voinești

 • Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată;
 • Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul MS nr. 1225/2003, reglementări cu privire la noțiuni fundamentale de igienă;
 • Ordinul MS nr. 976/1998, privind norme de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor: capitolele I, II, III, IV, VII.

Muncitor întreținere în cadrul Centrului pentru îngrijirea copiilor de tip after-school, Voinești:

 • Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată;
 • Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Noțiuni generale de fizică și chimie;
 • Prescripții tehnice colecția ISCIR
 • PT C1-2010 (capitolele I, II, V, VI, XI, XIV);
 • PT C7-2010 (capitolele II, III, IV, VII);
 • PT C9-2010 (capitolele I, IV, V, X, XIII).

Relații suplimentare la sediul Primăriei Comunei Voinești, persoană de contact Ioja Steliana, telefon: 0232.294.755, fax: 0232.294.755, email: primariavoinesti@yahoo.com